Κομισιόν: Σειρά μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης μέσω μάρκετινγκ

0

Τα νέα μέτρα κατευθύνονται στην ενίσχυση της επιβολής των κανόνων της Οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (2005/29/ΕΕ) και στην τόνωση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων καταναλωτών, όταν προβαίνουν σε αγορές εντός της ενιαίας αγοράς.

Στο στόχαστρο της Επιτροπής βρίσκονται ιδίως επιθετικές εμπορικές πρακτικές, όπως οι ψευδείς δωρεάν προσφορές, οι διαφημίσεις-προσκλήσεις σε παιδιά και οι διαφημίσεις για προϊόντα που δεν μπορούν να παρασχεθούν. Οι ενέργειες της Επιτροπής θα εστιάσουν στην συνεκτικότερη ερμηνεία της Οδηγίας από τις εθνικές αρχές και στην αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων εθνικών φορέων. Επιπλέον, έμφαση θα δοθεί σε μεταφορικές, χρηματοπιστωτικές και ψηφιακές υπηρεσίες, όπου οι καταναλωτές εξακολουθούν να βρίσκονται σε μειονεκτικότερη θέση και όπου ανακύπτει ανάγκη για μεγαλύτερες προσπάθειες.

«Οι καταναλωτικές δαπάνες αποτελούν το 56 % του ΑΕΠ της ΕΕ, αλλά η έλλειψη εμπιστοσύνης από μέρους των καταναλωτών για την πραγματοποίηση αγορών σε άλλες χώρες της ΕΕ, σημαίνει ότι δεν αξιοποιούμε ακόμη πλήρως το δυναμικό της ενιαίας αγοράς. Έχουμε θεσπίσει κανόνες για την προστασία των καταναλωτών αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε την καλύτερη εφαρμογή τους, ιδίως σε περιπτώσεις διασυνοριακών συναλλαγών. Θα επιθυμούσα να υπάρχει μηδενική ανοχή έναντι των αδίστακτων εμπόρων ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν ακριβώς τι είναι εκείνο που αγοράζουν και να μην γίνονται θύματα εκμετάλλευσης. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πρέπει να υιοθετήσουμε μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά την επιβολή της ίδιας δέσμης κανόνων», δήλωσε η Viviane Reding, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπεύθυνη για ζητήματα δικαιοσύνης.

Σχόλια