Κύπρος: Αποκέντρωση της Υπηρεσίας που εκδίδει το πιστοποιητικό «Apostille»

0

 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνει ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού το οποίο προέρχεται από τις Eπαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου, από τις 22 Μαΐου 2017 η υπηρεσία ΑPOSTILLE θα παρέχεται και από το προσωπικό των ΚΕΠ.

Επισημαίνεται ότι στα ΚΕΠ δεν θα διενεργούνται πιστοποιήσεις ΑPOSTILLE επί εγγράφων ιδιωτικού δικαίου π.χ. διαθήκες, συμφωνίες, πληρεξούσια έγγραφα, καθώς και επί πιστοποιητικών του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και άλλων εταιρικών εγγράφων. Πρόσθετα, στα ΚΕΠ δεν θα διενεργούνται πιστοποιήσεις ΑPOSTILLE επί Ενόρκων Δηλώσεων. Για τις περιπτώσεις αυτές, οι πολίτες να αποτείνονται για πιστοποίηση τόσο στο αρμόδιο Τμήμα του Υπουργείου, όσο και στο προσωπικό του Υπουργείου που στεγάζεται στο ΚΕΠ Λεμεσού.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως είναι υπεύθυνο ως η Κεντρική Αρχή για την εφαρμογή της Σύμβασης της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου, 1961, περί Κατάργησης της Υποχρέωσης για Νομιμοποίηση Αλλοδαπών Δημοσίων Εγγράφων (Νόμοι 50/72 και 91/72). Η εν λόγω Σύμβαση τυγχάνει εφαρμογής επί δημοσίων εγγράφων εκδιδόμενων επί του εδάφους ενός των Συμβαλλομένων Κρατών, εφόσον αυτά θα χρησιμοποιηθούν επί του εδάφους άλλου. Κατάργηση της υποχρέωσης για νομιμοποίηση δημοσίου εγγράφου σημαίνει την πιστοποίηση μόνο της αυθεντικότητας της υπογραφής επί του εγγράφου, της ιδιότητας του ατόμου που έχει υπογράψει και της ταυτότητας της σφραγίδας που φέρει το έγγραφο.

Το πιστοποιητικό (έντυπο) γνωστό ως ΑPOSTILLE, το οποίο προστίθεται και επικολλάται επί του εγγράφου, ως η μόνη πιστοποίηση κατά τα ανωτέρω, συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από εξουσιοδοτημένο Λειτουργό του Υπουργείου ώστε το κυπριακό δημόσιο έγγραφο να αποσταλεί στην αλλοδαπή. Επίσης, καταβάλλεται τέλος σε χαρτόσημα τα οποία επικολλώνται και ακυρώνονται επί του εντύπου «ΑPOSTILLE».

Σχόλια