Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής σε φορολογικά θέματα

0

Κυρώθηκε σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλής η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα, με την οποία το υπουργείο Οικονομικών αποκτά τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία Ελλήνων φορολογούμενων που διαμένουν σε χώρες – μέλη του ΟΟΣΑ.

Η σύμβαση προβλέπει σαφές κανονιστικό πλαίσιο σε όλα τα επίπεδα διοικητικής συνεργασίας και κυρίως σε αυτό της ανταλλαγής πληροφοριών, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το προς αίτηση κράτος υποχρεούται σε παροχή των ζητούμενων στοιχείων χωρίς να είναι δυνατή η επίκληση έλλειψης ιδίου συμφέροντος ή λόγων τραπεζικού απορρήτου.

Σύμφωνα μάλιστα με την αιτιολογική έκθεση [PDF], η σύναψη της εν λόγω σύμβασης ήταν επιβεβλημένη λόγω της εξέλιξης της διεθνούς διακίνησης προσώπων, κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών και της ραγδαία αύξησης των διασυνοριακών συναλλαγών και της διεθνοποίησης των χρηματοοικονομικών µέσων, συνθήκες που εκτός από τα ευεργετικά τους αποτελέσματα, αύξησαν παράλληλα και τις δυνατότητες φοροδιαφυγής .

Σχόλια