Με προσωρινή διαταγή απαγορεύεται το κούρεμα των καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου

0

Σύμφωνα με προσωρινή διαταγή που εξέδωσε Δικαστής από τη Λευκωσία, απαγορεύεται το «κούρεμα» των καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου χωρίς καταβολή δίκαιης αποζημίωσης ή τον συμψηφισμό των καταθέσεων με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις με βάση τις προβλέψεις του Συντάγματος και του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο του 2013 .

Σύμφωνα με τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, ο αιτών είχε καταθέσει αίτηση, με την οποία ζητείτο αφενός, η απαγόρευση του κουρέματος των καταθέσεων σε λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου και αφετέρου η απαγόρευση του κουρέματος της κατάθεσης, αν αυτή δε συνοδεύεται με ταυτόχρονο συμψηφισμό του χρέους και της κατάθεσης του, που δεν είναι εξασφαλισμένη.

Σύμφωνα με την προσωρινή διαταγή, «το δικαστήριο διατάζει και απαγορεύει στις εναγόμενες Τράπεζες (Τράπεζα Κύπρου, Κεντρική Τράπεζα) να προβούν σε οποιαδήποτε απόφαση ή να λάβουν οποιοδήποτε μέτρο από το οποίο θα προκύπτει και/ή θα συνεπάγεται μείωση και/ή εξάλειψη και/ή οιασδήποτε άλλης μορφής παρέμβαση επί του οιοδήποτε πιστωτικού υπολοίπου των λογαριασμών των εναγόντων στην Τράπεζα Κύπρου, χωρίς την απόδοση δίκαιης αποζημίωσης και/ή χωρίς να προηγηθεί ο καθορισμός εύλογης αποζημίωσης από αρμόδιο δικαστήριο, μέχρι την τελική απόφαση του Δικαστηρίου». Συνεπώς, η τράπεζα του αιτούντος θα πρέπει πρώτα να κάνει τον συμψηφισμό, κατάθεσης και χρέους και το ποσό που θα προκύψει να τύχει του ανάλογου κουρέματος.

Σχόλια