Μεγαλύτερη νομική ασφάλεια για τους πολίτες της ΕΕ

0

Ενεκρίθη από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κανονισμός για την εναρμόνιση των κανόνων που αφορούν το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (γνωστός ως «Ρώμη Ι»).
Ο κανονισμός παρέχει σε πολίτες και επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ασφάλεια για τη σύναψη συνοριακών συμφωνιών σε ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων και τη συμβατότητα των κανόνων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη κατά τη σύγκρουση νόμων και δικαιοδοσίας.
Ο κανονισμός θα εφαρμόζεται στις συμβατικές ενοχές αστικού και εμπορικού δικαίου στις περιπτώσεις που υπάρχει σύγκρουση νόμων, όπως σε συμβάσεις καταναλωτών, μεταφοράς, ασφαλιστικές και ατομικές συμβάσεις εργασίας ενώ από το πλαίσιο εφαρμογής του εξαιρούνται κυρίως οικογενειακά, φορολογικά, τελωνειακά και διοικητικά ζητήματα.
Προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα των συμβαλλομένων κρατών να διατυπώνουν επιφυλάξεις ή να θεσπίζουν νέους κανόνες σύγκρουσης είτε μετά από διαδικασία ανακοίνωσης είτε για την περιορισμένη χρονική διάρκεια της σύμβασης.
Βασικό σημείο διαφωνίας του κανονισμού υπήρξε το άρθρο 5 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο σε συμβάσεις καταναλωτών. Η συμβιβαστική λύση που επετεύχθη, βασίζεται στην ελεύθερη επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου, ενώ σε περίπτωση μη επιλογής εφαρμόζεται το δίκαιο του τόπου κατοικίας του καταναλωτή.
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιος για θέματα Δικαιοσύνης, Ασφάλειας και Ελευθερίας, Φράνκο Φρατίνι συνεχάρη την πορτογαλική προεδρία για την επίτευξη της συμφωνίας λέγοντας «πρόκειται για ένα άκρως σημαντικό νομοθέτημα τόσο για τον ευρωπαϊκό χώρο της δικαιοσύνης όσο για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η εν λόγω πρόταση παρέχει την τόσο απαραίτητη νομική κάλυψη για την αύξηση των διασυνοριακών εμποριών συναλλαγών».

Σχόλια