Μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής βάσει αποφάσεως του ΔΕΚ

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αναθεωρημένη μεταρρύθμιση του καθεστώτος στήριξης για το βαμβάκι.

Στη νέα πρόταση διατηρούνται τα μέτρα στήριξης που περιλαμβάνονται στο ισχύον καθεστώς, το οποίο ακυρώθηκε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, λόγω ανεπαρκούς εκτίμησης των επιπτώσεων της μεταρρύθμισης εκ μέρους της Κομισιόν.

Η πρόταση προβλέπει ότι το 65 % των ενισχύσεων πρέπει να είναι «αποσυνδεδεμένες» με την παραγωγή, ενώ το 35 % θα εξακολουθήσουν να συνδέονται με την παραγωγή βαμβακιού, υπό μορφή στρεμματικών ενισχύσεων.

Το Δικαστήριο δεν αμφισβήτησε τη θεωρητική βάση της μεταρρύθμισης (δηλαδή την αλλαγή του συστήματος ενισχύσεων) αλλά έκρινε ότι, στο πλαίσιο της μελέτης των επιπτώσεων, η Επιτροπή δεν συμπεριέλαβε το κόστος εργασίας στον υπολογισμό του κόστους παραγωγής και δεν αξιολόγησε τον αντίκτυπο της μεταρρύθμισης στην τοπική εκκοκκιστική βιομηχανία.

Η νέα πρόταση εκπονήθηκε μετά από διεξοδική εκτίμηση των επιπτώσεων και ευρεία διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

«Η πρόταση αυτή διατηρεί τον διαχωρισμό μεταξύ αποσυνδεδεμένων και συνδεδεμένων ενισχύσεων, ο οποίος λειτουργούσε ικανοποιητικά στον τομέα του βαμβακιού», δήλωσε η Επίτροπος Μαριάν Φίσερ Μποέλ, αρμόδια για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη.

«Ο συνδυασμός αυτός συνάδει με τους στόχους των μεταρρυθμίσεων της ΚΓΠ, δεδομένου ότι εξασφαλίζει σταθερότερο εισόδημα στους παραγωγούς, τους παρέχει τη δυνατότητα να αντιδρούν στις μελλοντικές εξελίξεις της αγοράς, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος», πρόσθεσε η επίτροπος.

Βάσει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, καθορίστηκαν οι ακόλουθες εθνικές βασικές εκτάσεις για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί συνδεδεμένη ενίσχυση: Ελλάδα: 370.000 εκτάρια, Ισπανία: 70.000 εκτάρια και Πορτογαλία: 360 εκτάρια.

Το ύψος της ενίσχυσης ανά επιλέξιμο εκτάριο έχει καθοριστεί ως εξής:
Ελλάδα: 594 ευρώ για 300.000 εκτάρια και 342,85 ευρώ για τα υπόλοιπα 70.000 εκτάρια. Ισπανία: 1.039 ευρώ και Πορτογαλία: 556 ευρώ.

Σχόλια