Μέτρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες παράβασης κατά 15 κρατών μελών λόγω της μη μεταφοράς της τρίτης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην εθνική νομοθεσία.

Η Επιτροπή θα αποστείλει επίσημα αιτήματα στο Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία και τη Σλοβακία.

Τα αιτήματα αυτά θα έχουν τη μορφή «αιτιολογημένης γνώμης», η οποία συνιστά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει του άρθρου 226 της συνθήκης ΕΚ. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η οδηγία έπρεπε να έχει εφαρμοστεί έως τις 15 Δεκεμβρίου 2007.

Η τρίτη οδηγία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που εκδόθηκε το 2005 στηρίζεται στην υπάρχουσα νομοθεσία της ΕΕ και ενσωματώνει στο δίκαιο της ΕΕ την αναθεώρηση που έγινε τον Ιούνιο του 2003 των σαράντα συστάσεων της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης της οικονομικής ομάδας εργασίας δράσης (FATF), του ηγετικού διεθνούς φορέα στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η οδηγία εφαρμόζεται στο χρηματοπιστωτικό τομέα καθώς επίσης και στους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους, τους λογιστές, τους κτηματομεσίτες, τα καζίνα, τις εταιρείες καταπιστευτικής διαχείρισης και τους φορείς παροχής υπηρεσιών σε επιχειρήσεις.

Το πεδίο εφαρμογής της καλύπτει επίσης όλους τους προμηθευτές εμπορευμάτων, όταν πραγματοποιούνται πληρωμές σε μετρητά για ποσά που υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ.

Σχόλια