Μέτρα της Κομισιόν για να εξασφαλίσει την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά ορισμένων κρατών μελών λόγω μη μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο ορισμένων οδηγιών για την εσωτερική αγορά.
Η Επιτροπή θα αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες σε 16 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρο, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Εσθονία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) σχετικά με τους υποχρεωτικούς ελέγχους.
Η Επιτροπή θα αποστείλει επίσης αιτιολογημένες γνώμες στην Τσεχική Δημοκρατία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Πορτογαλία σχετικά με την οδηγία για τα επιλέξιμα στοιχεία ενεργητικού.
Τέλος, η Επιτροπή θα αποστείλει, δυνάμει του άρθρου 228 της συνθήκης ΕΚ, προειδοποιητική επιστολή στο Λουξεμβούργο ζητώντας πλήρη στοιχεία σχετικά με τη συμμόρφωσή του με απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά την εφαρμογή οδηγίας για τις δημόσιες συμβάσεις.
Οδηγία για τους υποχρεωτικούς ελέγχους – (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Εσθονία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο)
Η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει αιτιολογημένες γνώμες σε δεκαέξι κράτη μέλη και συγκεκριμένα στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Εσθονία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Πολωνία, την Ισπανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (όσον αφορά το έδαφος του Γιβραλτάρ), λόγω μη κοινοποίησης όλων των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο της οδηγίας 2006/43/EΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών.
Με την οδηγία αυτή αναθεωρήθηκαν οι ρυθμίσεις που διέπουν το επάγγελμα του ελεγκτή ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των ελέγχων στην Ευρώπη, μετά τα εταιρικά σκάνδαλα που εκδηλώθηκαν κατά το παρελθόν.
Πιο συγκεκριμένα, κατέστη υποχρεωτική η θέσπιση, από τα κράτη μέλη, συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας καθώς και ενός συστήματος δημόσιας εποπτείας των επαγγελματιών του κλάδου και προβλέφθηκαν μέτρα για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ.
Η οδηγία θέσπισε επίσης μια σειρά δεοντολογικών αρχών για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και της αντικειμενικότητας των νόμιμων ελεγκτών και διευκρίνισε τα καθήκοντά τους.
Η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας 2006/43/EΚ έληξε στις 29 Ιουνίου 2008.

Σχόλια