Μέχρι 16 Μαρτίου η προθεσμία ενσωμάτωσης Οδηγίας για στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

0

Στις 16 Μαρτίου λήγει η προθεσμία που είχε ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα ευρωπαϊκά κράτη για την ενσωμάτωση της αναθεωρημένης Οδηγίας 2011/7/ΕΕ. Η Οδηγία στοχεύει στην καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, μιας πρακτικής ιδιαίτερα βλαπτικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Με τα νέα μέτρα οι δημόσιες υπηρεσίες υποχρεούνται να εξοφλούν το αντίτιμο για αγαθά και υπηρεσίες εντός 30 ημερολογιακών ημερών, ή σε εξαιρετικές συνθήκες εντός 60 ημερών. Για τις επιχειρήσεις ορίζεται ότι θα πρέπει να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 60 ημερολογιακών ημερών, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρητή συμφωνία και με την προϋπόθεση ότι η συμφωνία δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική για τον πιστωτή. Σε περίπτωση καθυστερημένων πληρωμών οι επιχειρήσεις θα δικαιούνται αυτομάτως να ζητούν τόκους υπερημερίας, ενώ επιπλέον θα μπορούν να λαμβάνουν αυτομάτως ένα ελάχιστο καθορισμένο ποσό ύψους 40 ευρώ ως αποζημίωση για τις δαπάνες είσπραξης. Περαιτέρω, τα κράτη-μέλη παροτρύνονται να δημοσιοποιούν τακτικά τα επιτόκια υπερημερίας προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών και να θεσπίσουν κώδικες πρακτικής για έγκαιρες πληρωμές.

Οι νέοι κανόνες είναι προαιρετικοί για τις επιχειρήσεις στο βαθμό που αυτές αποκτούν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέτρα, αλλά δεν είναι υποχρεωμένες να το πράξουν. Σε ορισμένες, δηλαδή, περιπτώσεις μπορεί οι επιχειρήσεις να επιθυμούν την παράταση της περιόδου πληρωμής κατά ορισμένες ημέρες ή εβδομάδες με σκοπό την διατήρηση καλών εμπορικών σχέσεων με συγκεκριμένους πελάτες.

«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στη διεκδίκηση του δικαιώματός τους για ταχεία πληρωμή. Οι καθυστερημένες πληρωμές συνεπάγονται απώλεια χρόνου και χρήματος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι διαφορές μπορεί να δημιουργήσουν κακή σχέση με τους πελάτες. Αυτή η επιβλαβής πρακτική των καθυστερημένων πληρωμών πρέπει να σταματήσει. Ήρθε πλέον η στιγμή για τα κράτη-μέλη να ενσωματώσουν την οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές στο εθνικό τους δίκαιο, δηλαδή να δώσουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τη ζωτική υποστήριξη που χρειάζονται σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και να τις βοηθήσουν να εκπληρώνουν το σημαντικό τους ρόλο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη», δήλωσε ο Antonio Tajani, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας.

Σχόλια