Νέα οδηγία της ΕΕ για την ρύπανση του περιβάλλοντος

0

Από τη Δευτέρα 30 Απριλίου τέθηκε σε ισχύ η νέα οδηγία της ΕΕ σχετικά με την ευθύνη σε περίπτωση πρόκλησης βλαβών στο περιβάλλον. Το όλο νομοθέτημα στηρίζεται στην αρχή « ρυπαίνων πληρώνει», όπως αυτή διατυπώνεται στη Συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με το κυρίως κείμενο της οδηγίας, η έννοια της περιβαλλοντικής ζημίας περιλαμβάνει τις βλάβες στους υδάτινους πόρους, στα φυσικά ενδιαιτήματα, στα ζώα και στα φυτά, καθώς και τη μόλυνση του εδάφους που προκαλεί σοβαρές βλάβες στην ανθρώπινη υγεία.

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας, αναφέρει ότι τα μέρη που ενδεχομένως θα φέρουν την ευθύνη κάλυψης των δαπανών για την πρόληψη ή τη διόρθωση της περιβαλλοντικής ζημίας είναι οι φορείς που αναπτύσσουν τις επικίνδυνες δραστηριότητες. Τέτοιες δραστηριότητες είναι εκείνες που ελευθερώνουν βαρέα μέταλλα στα ύδατα ή στον ατμοσφαιρικό αέρα, οι χώροι υγειονομικής ταφής αποβλήτων κ.α.

Τα κράτη μέλη είχαν προθεσμία μέχρι τις 30 Απριλίου 2007 για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και προς το παρόν μόνο τρία κράτη έχουν ήδη εκπληρώσει αυτή τους την υποχρέωση.

Σχόλια