Νέο κοινό πρόγραμμα για την επανεγκατάσταση προσφύγων από την Κομισιόν

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση ενός “”κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης προσφύγων””. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι να καταστεί η επανεγκατάσταση εντός της ΕΕ αποτελεσματικότερο μέσο για την παροχή προστασίας στους πρόσφυγες, με μια στενότερη πολιτική και πρακτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών.
Η πρωτοβουλία αυτή αφορά την επανεγκατάσταση προσφύγων από τρίτες χώρες σε κράτος μέλος της ΕΕ. Επανεγκατάσταση είναι η μεταφορά προσφύγων από την πρώτη χώρα ασύλου σε άλλη χώρα, όπου μπορούν να αρχίσουν μια νέα ζωή και να βρουν μόνιμη προστασία. Η μεγάλη πλειονότητα των προσφύγων σε όλο τον κόσμο βρίσκεται εκτός της ΕΕ, σε αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Η επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους είναι η επιλογή που προκρίνουν οι περισσότεροι από αυτούς. Αλλά για ορισμένους πρόσφυγες, ιδίως για τους πλέον ευάλωτους, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, και η επανεγκατάσταση είναι η μόνη λύση που τους προσφέρεται.
Ο αντιπρόεδρος Ζακ Μπαρό και επίτροπος που είναι υπεύθυνος για θέματα Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, δήλωσε ότι «σήμερα η Επιτροπή κάνει ένα σημαντικό βήμα προκειμένου να αποδείξει με συγκεκριμένο τρόπο την αλληλεγγύη της με τις τρίτες χώρες που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό προσφύγων».
Η μεγάλη πλειονότητα των προσφύγων σε όλο τον κόσμο βρίσκονται σε τόπους πολύ απομακρυσμένους από την ΕΕ. Καταφεύγουν σε χώρες γειτονικές ή στην ίδια περιοχή με τη χώρα καταγωγής τους, στην Αφρική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή. Οι χώρες υποδοχής είναι πολλές φορές αναπτυσσόμενες χώρες, με περιορισμένους πόρους, που δεν μπορούν να ενσωματώσουν μεγάλους αριθμούς προσφύγων. Η επιστροφή στη χώρα καταγωγής αποτελεί σαφώς την προτιμότερη λύση για τη μεγάλη πλειονότητα των προσφύγων σε όλο τον κόσμο.
Η επανεγκατάσταση θεωρείται ως τελευταία διέξοδος, όταν ο πρόσφυγας δεν μπορεί ούτε να επιστρέψει στην πατρίδα του ούτε να παραμείνει με ασφάλεια στην τρίτη χώρα. Πολλοί από τους πρόσφυγες αυτούς είναι οι πλέον ευάλωτοι, όπως παιδιά, γυναίκες μόνες με παιδιά, τραυματίες ή πάσχοντες από σοβαρές ασθένειες.
Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR ) εκτιμά ότι, μόνο για το 2010, από τα 10 εκατομμύρια περίπου πρόσφυγες παγκοσμίως, οι 203.000 χρειάζονται επανεγκατάσταση.
Το 2008, κράτη από όλο τον κόσμο προσφέρθηκαν να επανεγκαταστήσουν περίπου 65.000 πρόσφυγες. Από αυτούς, οι 4.378 πρόσφυγες, ή το 6,7 %, επανεγκαταστάθηκαν σε μία από τις χώρες της ΕΕ. Ο αριθμός των προσφύγων που χρειάζονται επανεγκατάσταση αυξάνεται χωρίς να αυξάνεται ανάλογα και ο αριθμός των θέσεων που διατίθενται από τα κράτη. Το χάσμα αυτό αναμένεται να γίνει ακόμη μεγαλύτερο, αν δεν καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες από τη διεθνή κοινότητα.
Επί του παρόντος, υπάρχουν δέκα κράτη μέλη που προβαίνουν σε επανεγκατάσταση σε ετήσια βάση, ενώ ορισμένα άλλα επανεγκαθιστούν πρόσφυγες σε βάση ad -hoc . Όλες αυτές οι ενέργειες επανεγκατάστασης πραγματοποιούνται χωρίς ιδιαίτερες διαβουλεύσεις και συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.
Το πρόγραμμα που προτείνει η Επιτροπή προβλέπει στενότερη πολιτική και πρακτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα από άποψη κόστους των ενεργειών τους στον τομέα της επανεγκατάστασης, καθώς και ο ανθρωπιστικός και στρατηγικός αντίκτυπός της. Συνίσταται σε έναν μηχανισμό ο οποίος επιτρέπει τη χάραξη κοινών πολιτικών επανεγκατάστασης σε ετήσια βάση και την αποτελεσματικότερη χρήση της οικονομικής συνδρομής που παρέχεται στα κράτη μέλη μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων.
Διάφορες ενέργειες σχετικά με την επιλογή των προσφύγων που θα επανεγκατασταθούν και την υποδοχή τους θα πραγματοποιούνται από κοινού από τα κράτη μέλη και θα στηρίζονται από τη μελλοντική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Τα κράτη μέλη θα διατηρούν την ευχέρεια να αποφασίζουν κατά πόσον θέλουν να προβούν σε επανεγκατάσταση προσφύγων και, στην περίπτωση αυτή, πόσους πρόσφυγες επιθυμούν να επανεγκαταστήσουν.

Σχόλια