Νέος κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία για τις κοινοπραξίες ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε νέο κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία για τις κοινοπραξίες που αναθεωρεί την παρούσα απαλλαγή που εφαρμόζεται για τις κοινοπραξίες ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών από την απαγόρευση της συνθήκης ΕΚ (άρθρο 81) σχετικά με τις περιοριστικές πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων.
Ο ισχύων κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία αριθ. 823/2000, που λήγει τον Απρίλιο του 2010, επιτρέπει στις ναυτιλιακές εταιρείες να συνεργάζονται με σκοπό την από κοινού παροχή υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων (με τις λεγόμενες «κοινοπραξίες»).
Ο νέος κανονισμός παρατείνει για μια ακόμη πενταετία την απαλλαγή που ισχύει σήμερα για τέτοιου είδους συνεργασία, μέχρι τον Απρίλιο του 2015, εντός ενός νέου νομοθετικού και οικονομικού περιβάλλοντος.
Οι αλλαγές περιλαμβάνουν ιδίως τη μείωση του μεριδίου αγοράς πέραν του οποίου οι εταιρείες δεν τυγχάνουν αυτόματης απαλλαγής βάσει του κανονισμού, και την επέκταση του πεδίου της απαλλαγής σε όλες τις υπηρεσίες τακτικών θαλάσσιων μεταφορών φορτίου.
Κοινοπραξία είναι η συνεργασία μεταξύ τακτικών γραμμών θαλάσσιας μεταφοράς για την από κοινού παροχή υπηρεσίας θαλάσσιας μεταφοράς φορτίου . Αυτές οι συμφωνίες επιτρέπουν συνήθως στις εταιρείες τακτικών γραμμών θαλάσσιας μεταφοράς να εξορθολογήσουν τις δραστηριότητές τους και να επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας.
Τόσο σύμφωνα με το νέο όσο και τον ισχύοντα κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία , όλες οι συμφωνίες κοινοπραξιών (εκτός ιδίως εκείνων που αφορούν τον καθορισμό τιμών) στόχος των οποίων είναι η συνεκμετάλλευση υπηρεσιών τακτικών γραμμών θαλάσσιας μεταφοράς εξαιρούνται από την απαγόρευση της συνθήκης ΕΚ σχετικά με τις περιοριστικές πρακτικές επιχειρήσεων (άρθρο 81) εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τηρούν τις υποχρεώσεις που ορίζονται στον κανονισμό.
Ο νέος κανονισμός ενσωματώνει τις τροποποιήσεις που ήταν αναγκαίες μετά την κατάργηση το 2006 του κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία των ναυτιλιακών διασκέψεων. Στόχος του είναι επίσης να ανταποκρίνεται περισσότερο στις τρέχουσες πρακτικές της αγοράς και να εναρμονίσει την απαλλαγή κατά κατηγορία των κοινοπραξιών με τους άλλους κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορία για την οριζόντια συνεργασία μεταξύ εταιρειών.
Ο νέος κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει μόλις λήξει η ισχύς του παρόντος κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία στις 25 Απριλίου 2010, προθεσμία που παρέχει στον κλάδο θαλάσσιων μεταφορών επαρκή χρονικά περιθώρια προσαρμογής στους νέους αναθεωρημένους κανόνες.

Σχόλια