Νέος κανονισμός διαδικασίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

0

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε την αναμόρφωση του κανονισμού που διέπει την ενώπιόν του διαδικασία, με σκοπό να ανταποκριθεί στο συνεχώς αυξανόμενο όγκο των εισαγόμενων υποθέσεων, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα την αποστολή του για διασφάλιση της τήρησης του δικαίου εντός εύλογων προθεσμιών.

Ο ισχύων κανονισμός, του οποίου η βασική δομή δεν έχει μεταβληθεί από την αρχική θέσπισή του (1953), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί πλέον στις τρέχουσες ανάγκες του δικαστηρίου καθώς αντικατοπτρίζει ακόμα την πρωτεύουσα θέση των ευθειών προσφυγών, ενώ σήμερα υπερτερούν σαφώς οι αιτήσεις των δικαστηρίων των κρατών-μελών για την έκδοση προδικαστικών αποφάσεων. Με δεδομένο λοιπόν ότι οι προδικαστικές παραπομπές αντιπροσωπεύουν ποσοτικά την πολυπληθέστερη ύλη του δικαστηρίου, κρίνεται αναγκαίο να προσαρμοστούν και οι αντίστοιχες διατάξεις ώστε να λαμβάνεται υπ’όψη η ιδιαιτερότητα αυτού του είδους των υποθέσεων.

Ακόμα, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεπές προς τη δέσμευσή του για ταχεία και αποτελεσματική εκδίκαση των υποθέσεων, μέσω του νέου κανονισμού προβλέπει την εισαγωγή μέτρων που θα συμβάλλουν στην εξέταση των υποθέσεων και συνακόλουθα στην έκδοση αποφάσεων μέσα σε εύλογο χρόνο. Σε αυτό το πλαίσιο, κινούνται και ορισμένες καινοτομίες που προβλέπει ο νέος κανονισμός. Χαρακτηριστικό είναι ότι πλέον επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου η οργάνωση επ’ακροατηρίου συζήτησης καθώς αν έχει επαρκώς διαφωτιστεί από τα ήδη κατατεθειμένα έγγραφα και υπομνήματα, θα έχει τη δυνατότητα να εκδώσει απόφαση χωρίς να έχει προηγηθεί προφορική διαδικασία.

Παράλληλα, επιχειρείται αποσαφήνιση των υφιστάμενων κανόνων και πρακτικών που ισχύουν για κάθε είδος υπόθεσης μέσω της αναδιαμόρφωσης των άρθρων του κανονισμού, τα οποία πλέον θα αριθμούνται και θα φέρουν τίτλο, γεγονός που θα καθιστά ευχερέστερο τον εντοπισμό τους. Τέλος, στόχος είναι και η απλούστευση των ισχυόντων κανόνων, είτε καταργώντας ορισμένους απαρχαιωμένους ή μη εφαρμοζόμενους κανόνες, είτε αναθεωρώντας τον από πλευράς δικονομικών κανόνων, τρόπο εξετάσεως ορισμένων υποθέσεων.

Να σημειωθεί ότι ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου.