Ο Κανονισμός για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, από τα όργανα της ΕΕ

0

Δημοσιεύθηκε στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο νέος Κανονισμός για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από τα όργανα Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πεδίο εφαρμογής των νέων διατάξεων καλύπτει την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τα θεσμικά και λοιπά όργανα, τους Οργανισμούς και τις Αρχές της ΕΕ.

Όπως και στον ΓΚΠΔ, στο νέο Κανονισμό προβλέπονται συγκεκριμένες αρχές και κανόνες, τα οποία θα πρέπει να τηρούνται κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται η άσκηση των αντίστοιχων δικαιωμάτων εκ μέρους των υποκειμένων.

Αντίστοιχα, τα θεσμικά – η μη – όργανα θα πρέπει να διασφαλίζουν την εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας και της πρόσβασης σχετικά με τη χρήση και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό, ενισχύεται ο ρόλος των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων [DPO] στα όργανα της ΕΕ όπως και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

CELEX_32018R1725_EL_TXT by LawNet on Scribd

Σχόλια