Οι επιβάτες πτήσεων με καθυστέρηση δικαιούνται αποζημίωση, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

0

Η συγκεκριμένη απόφαση του Δικαστηρίου ελήφθη στα πλαίσια των υποθέσεων C-581/10,Nelson κ.λπ. κατά Deutsche Lufthansa AG και C-629/10, TUI Travel κ.λπ. κατά Civil Aviation Authority. Στον Κανονισμό (ΕΚ) 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προβλέπεται αποζημίωση των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης.

Το Δικαστήριο είχε προβεί σε ερμηνεία του ανωτέρω Κανονισμού στα πλαίσια της υπόθεσης Sturgeon το 2009, οπότε και έκρινε ότι οι επιβάτες των πτήσεων που καθυστερούν μπορούν να εξομοιωθούν με τους επιβάτες των πτήσεων που ματαιώνονται, όσον αφορά το δικαίωμα αποζημίωσής τους.

Εν προκειμένω, το Amtsgericht Köln (Ειρηνοδικείο Κολονίας, Γερμανία) και το High Court of Justice (Ηνωμένο Βασίλειο) ζήτησαν ορισμένες διευκρινίσεις ως προς το περιεχόμενο της απόφασης Sturgeon, κατόπιν προσφυγών που δέχθηκαν από αεροπορικές εταιρείες οι οποίες αρνούνταν να καταβάλουν αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης πτήσεων.

Το Δικαστήριο επανήλθε στην παλαιότερη ερμηνεία του επί του θέματος, και συγκεκριμένα ότι «σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης, πρέπει να γίνει δεκτό ότι οι επιβάτες των οποίων η πτήση καθυστερεί και οι επιβάτες των οποίων η πτήση ματαιώνεται την τελευταία στιγμή βρίσκονται σε συγκρίσιμες καταστάσεις, όσον αφορά την αποζημίωσή τους, διότι όλοι υφίστανται παρόμοια ζημία, δηλαδή απώλεια χρόνου».

Επομένως, σύμφωνα με το Δικαστήριο, όσοι επιβάτες καθυστερούν να φτάσουν στον προορισμό τους περισσότερες από τρεις ώρες, δικαιούνται αποζημίωση από την αεροπορική εταιρεία, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το ποσό της αποζημίωσης κυμαίνεται από 250 έως 600 ευρώ και οφείλεται μόνο σε περιπτώσεις μεγάλων καθυστερήσεων, ενώ σύμφωνα με το Δικαστήριο, η συγκεκριμένη απαίτηση είναι σύμφωνη με την αρχή της αναλογικότητας.