Οκτώ κράτη στο Δικαστήριο για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Βούλγαρων και των Ρουμάνων

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει οκτώ κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρο, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο και Ισπανία) στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λόγω του ότι δεν έχουν κοινοποιήσει στην Κομισιόν τα μέτρα που όφειλαν να λάβουν κατ εφαρμογή της οδηγίας 2006/100/EΚ, η οποία προβλέπει ορισμένες τεχνικές προσαρμογές των οδηγιών για τα επαγγελματικά προσόντα μετά την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιανουαρίου 2007.
Η οδηγία αυτή επικαιροποιεί, μεταξύ άλλων, όλους τους καταλόγους τυπικών προσόντων που τυγχάνουν αυτόματης αναγνώρισης, συμπληρώνοντάς τους με τους αντίστοιχους τίτλους επαγγελματικών προσόντων της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.
Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας 2006/100/EΚ στο εθνικό δίκαιο έληξε την 1η Ιανουαρίου 2007. Τα προαναφερόμενα κράτη μέλη ακόμα δεν έχουν θέσει σε ισχύ όλες τις αναγκαίες διατάξεις.
Ενόσω η οδηγία δεν έχει ακόμα μετουσιωθεί σε εθνικό δίκαιο, οι επαγγελματίες που κατέχουν βουλγαρικούς και ρουμανικούς τίτλους επαγγελματικών προσόντων κινδυνεύουν να βρίσκονται αντιμέτωποι άνευ λόγου με γραφειοκρατικές και βραδυκίνητες διαδικασίες, προκειμένου να μπορέσουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους να εργαστούν οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δε δυνητικοί χρήστες των υπηρεσιών αυτών των επαγγελματιών ενδέχεται να στερούνται την ευκαιρία να επωφεληθούν από την πείρα τους.

Σχόλια