Πανηγυρική συνεδρίαση ΔΕΚ: Αντικατάσταση του Β.Σκουρή από τον Μ. Βηλαρά

0

 

Με αποφάσεις της 24ης Σεπτεμβρίου 2014, της 1ης Απριλίου 2015 και της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών-μελών ανανέωσαν, για την περίοδο από 7 Οκτωβρίου 2015 μέχρι 6 Οκτωβρίου 2021, τη θητεία δώδεκα δικαστών του Δικαστηρίου, ήτοι των Lars Bay Larsen, François Biltgen, Marko Ilešič, Endre Juhász, Küllike Jürimäe, Koen Lenaerts, Siniša Rodin, Allan Rosas, Marek Safjan, Rosario Silva de Lapuerta, Daniel Šváby και Camelia Toader.

Με απόφαση της 16ης Σεπτεμβρίου 2015 διορίστηκαν δικαστές στο Δικαστήριο, για την περίοδο από 7 Οκτωβρίου 2015 μέχρι 6 Οκτωβρίου 2021, οι Eugene Regan, σε αντικατάσταση του Aindrias Ó Caoimh, και ο Μιχαήλ Βηλαράς, σε αντικατάσταση του Βασιλείου Σκουρή.

Με απόφαση της 1ης Απριλίου 2015 οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών – μελών ανανέωσαν, για την περίοδο από 7 Οκτωβρίου 2015 μέχρι 6 Οκτωβρίου 2021, τη θητεία δύο Γενικών Εισαγγελέων του Δικαστηρίου, ήτοι των Juliane Kokott και Eleanor Sharpston.

Με αποφάσεις της 1ης Απριλίου 2015, της 15ης Ιουνίου 2015 και της 16ης Σεπτεμβρίου 2015, διορίστηκαν Γενικοί Εισαγγελείς στο Δικαστήριο, για την περίοδο από 7 Οκτωβρίου 2015 μέχρι 6 Οκτωβρίου 2021, οι Michal Bobek, Henrik Saugmandsgaard και Manuel Campos SánchezBordona, ο τελευταίος σε αντικατάσταση του Pedro Cruz Villalón.

Με απόφαση της 16ης Σεπτεμβρίου 2015, διορίστηκε επίσης δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο, ο Ian Stewart Forrester, σε αντικατάσταση του Nicholas James Forwood για το απομένον μέρος της θητείας του τελευταίου, ήτοι από 1ης Οκτωβρίου 2015 μέχρι τις 31 Αυγούστου 2019.

Στις 7 Οκτωβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί πανηγυρική συνεδρίαση του Δικαστηρίου επ’ ευκαιρία, αφενός, της λήξεως των καθηκόντων και της αναχωρήσεως των Aindrias Ó Caoimh, Pedro Cruz Villalón, Niilo Jääskinen, Nicholas James Forwood και Βασιλείου Σκουρή και, αφετέρου, της ορκωμοσίας και της αναλήψεως καθηκόντων των νέων μελών του θεσμικού οργάνου.

Η τελετή θα αναμεταδοθεί απευθείας στις 7 Οκτωβρίου 2015 από τις 16.15 στην ακόλουθη ιστοσελίδα [Link].

Βιογραφικά στοιχεία – Μιχαήλ Βηλαράς
Γεννήθηκε το 1950· δικηγόρος (1974-1980)· εθνικός εμπειρογνώμων στη Νομική Υπηρεσία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (1988-1990), κατόπιν κύριος διοικητικός υπάλληλος στη Γενική Διεύθυνση V (Απασχόληση, εργασιακές σχέσεις και κοινωνικές υποθέσεις) (1990-1994)· εισηγητής, πάρεδρος και, από το 1999, σύμβουλος στο ελληνικό Συμβούλιο της Επικρατείας· επίκουρο μέλος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου της Ελλάδας· μέλος της ελληνικής Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (1996-1998)· διευθυντής του Νομικού Γραφείου της Ελληνικής Κυβέρνησης (1996-1998).
Δικαστής στο Πρωτοδικείο/Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1998-2010, πρόεδρος τμήματος από το 2004 μέχρι το 2010)· μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης (2011-2012)· μέλος του Ειδικού Δικαστηρίου για τις μισθολογικές διαφορές των δικαστικών λειτουργών και του Ειδικού Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας (2013-2014)· μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων των υποψηφίων για τη θέση δικαστών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (2014-2015)·, Μέλος της επιτροπής που είναι αρμόδια να γνωμοδοτεί επί της καταλληλότητας των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων δικαστή στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2012-2015), Καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου στην Εθνική Σχολή Δικαστών (1995-1996 και 2012-2015)· Δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2015.

Σχόλια