Παραπομπή Ελλάδας και Ιταλίας για μη ορθή εφαρμογή της Οδηγίας 1999/74/ΕΚ

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα την παραπομπή της Ελλάδας και της Ιταλίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράλειψη ορθής εφαρμογής της Οδηγίας 1999/74/ΕΚ αναφορικά με την απαγόρευση «μη διευθετημένων κλωβών» (κλωβοστοιχίες).

Οι δύο χώρες είχαν στη διάθεσή τους δώδεκα (12) χρόνια για την εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης στο νέο σύστημα και την ορθή εφαρμογή της οδηγίας 1999/74/ ΕΚ, με την οποία προβλέπονται οι προϋποθέσεις βελτιστοποίησης του βιοτικού επιπέδου των ωοπαραγωγών ορνίθων.

Η Ελλάδα και η Ιταλία αποτελούν τις μοναδικές χώρες -σε σύνολο 13 κρατών-μελών που έλαβαν σχετική προειδοποιητική επιστολή από την Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2012 – που εξακολουθούν να μη συμμορφώνονται στις επανειλημμένες εκκλήσεις για διόρθωση των παραλείψεων αναφορικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ορθής μεταχείρισης των ζώων.

Τέλος, στη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, επισημαίνεται ότι η πλήρης συμμόρφωση όλων των κρατών – μελών με την επίμαχη Οδηγία έχει ουσιώδη σημασία για την αποφυγή στρεβλώσεων της αγοράς και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Σχόλια