Παραπομπή της Ολλανδίας στο ΔΕΕ για διακρίσεις σε βάρος συνταξιούχων

0

Σύμφωνα με νέα νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2011, σύνταξη δίνεται σε Ολλανδούς δικαιούχους που τουλάχιστον το 90 τοις εκατό του εισοδήματός τους βρίσκεται στην Ολλανδία, αποκλείοντας στην πράξη τους κατοίκους εξωτερικού. Οι νέες διατάξεις έρχονται σε αντίθεση με το ευρωπαϊκό δίκαιο περί κοινωνικής ασφάλειας, όπου παγίως γίνεται δεκτό ότι η απονομή σύνταξης δεν μπορεί να εξαρτάται από την κατοικία του δικαιούχου προσώπου στο κράτος-μέλος που την χορηγεί.

Η Επιτροπή είχε θέσει το ζήτημα υπόψη των ολλανδικών αρχών τον Μάιο του 2012, ζητώντας τους να άρουν την διάκριση σε βάρος των συνταξιούχων κατοίκων εξωτερικού. Δεδομένης της αδράνειας της ολλανδικής κυβέρνησης, η Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει εναντίον της Ολλανδίας ενώπιον του ΔΕΚ.

Σχόλια