Περισσότερη ενημέρωση για τα δικαιώματα εκ της ευρωπαϊκής ιθαγένειας ζητούν οι Ευρωπαίοι πολίτες

0

Σύμφωνα με την έρευνα της Επιτροπής οι Ευρωπαίοι έχουν σε γενικές γραμμές επίγνωση για την σύνδεση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας με ορισμένα δικαιώματα, μόλις όμως το 36 τοις εκατό εξ αυτών δηλώνουν επαρκώς ενημερωμένοι για το περιεχόμενο των δικαιωμάτων αυτών. Ειδικότερα, η πλειονότητα των ερωτηθέντων εμφανίστηκαν περισσότερο εξοικειωμένοι με τα δικαιώματα της ελεύθερης κυκλοφορίας στο χώρο της ένωσης, της υποβολής αναφορών στα θεσμικά ευρωπαϊκά όργανα, της αποφυγής διακρίσεων λόγω εθνικότητας και της προξενικής προστασίας.

«Οι Ευρωπαίοι εκτιμούν τα δικαιώματά που έχουν ως πολίτες της ΕΕ και έχουν μεγαλύτερη επίγνωσή σε σύγκριση με οποτεδήποτε άλλοτε στο παρελθόν. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους πολίτες να χρησιμοποιούν τα δικαιώματά τους και για να βελτιωθεί η συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πάρω μέρος στο διάλογο που θα διεξαχθεί από τους πολίτες σε όλη την Ένωση καθ’όλη τη διάρκεια του έτους, που είναι το ευρωπαϊκό έτος των πολιτών. Θέλω να ακούσω τις ανησυχίες των πολιτών και τις αντιλήψεις τους για τα δικαιώματά τους. Θα ήθελα να μάθω πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες βλέπουν το μέλλον της Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν είναι δυνατόν να οικοδομηθεί χωρίς την άμεση συμβολή των Ευρωπαίων. Συνεπώς, μεταβάλλουμε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι ευρωπαϊκές πολιτικές, έτσι ώστε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα άμεσης επίδρασης», σχολίασε χαρακτηριστικά η Ευρωπαία Επίτροπος για ζητήματα δικαιοσύνης Viviane Reding.

Σχόλια