Ποια έγγραφα πρέπει να επιστρέφουν οι δικηγόροι στους πρώην πελάτες τους;

0

 

Σε ένα ενδιαφέρον ερώτημα, το οποίο αποτελεί θέμα συζήτησης στην νομική κοινότητα διεθνώς, ήρθε να απαντήσει η Γνωμοδότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Υπευθυνότητας του Αμερικανικού Δικηγορικού Συλλόγου (ABA).

Σύμφωνα με την πρόσφατη Γνωμοδότηση του ΑΒΑ, οι Αμερικανοί Δικηγόροι πρέπει να επιστρέφουν στους πελάτες τους, μετά τη λήξη της επαγγελματικής τους σχέσης, έγγραφα και περιουσιακά στοιχεία τα οποία δικαιούνται, με απώτερο σκοπό την προστασία των συμφερόντων του πελάτη.

Στην εν λόγω Γνωμοδότηση διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τα Πρότυπα Κανόνων του ΑΒΑ, οι δικηγόροι πρέπει να διαφυλάττουν τα έγγραφα των πελατών τους και να τα επιστρέφουν αμέσως, όταν τους ζητηθεί, ενώ πρέπει να λαμβάνουν τα «ευλόγως εφαρμόσιμα μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του πελάτη». Στα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνεται και η «παράδοση των εγγράφων και οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων, τα οποία τους ανήκουν».

Όμως, στα προαναφερθέντα Πρότυπα Κανόνων ανακύπτει ζήτημα, διότι δεν ορίζεται επακριβώς ποια έγγραφα και περιουσιακά στοιχεία δικαιούται ο πελάτης. Σύμφωνα με τη πρόσφατη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας του ABA, στις περισσότερες δικαιοδοσίες της Αμερικανικής Επικράτειας, επιστρέφεται «ολόκληρος ο φάκελος». Η εν λόγω προσέγγιση σημαίνει ότι οι δικηγόροι πρέπει να επιστρέφουν όλα τα έγγραφα του φακέλου του πελάτη τους, εκτός αν ισχύει ρητή εξαίρεση.

Από την άλλη πλευρά, σε άλλες δικαιοδοσίες επικρατεί η άποψη ότι επιστρέφεται μόνο το «τελικό προϊόν». Σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα, οι δικηγόροι θα πρέπει να επιστρέφουν μόνο τα τελικά προϊόντα του αρχείου της υπόθεσης, όπως υπομνήματα και εκθέσεις ερευνών, όχι όμως τα υπομνήματα, τα οποία αφορούν σε θέματα σύγκρουσης συμφερόντων ή δεοντολογίας, έγγραφα όπως προσχέδια νομικών πράξεων, καθώς και σημειώματα νομικής έρευνας.

Επίσης σημειώνεται, ότι έγγραφα, τα οποία είναι πιθανόν να βλάψουν τα συμφέροντα του πελάτη σε περίπτωση μη επιστροφής τους, πρέπει να παραδίδονται, ενώ σε περίπτωση λήψης προθεσμίας κατάθεσης εγγράφων, ο δικηγόρος πρέπει να επιστρέφει άμεσα «το πιο πρόσφατο προσχέδιο και τη σχετική νομική έρευνα» στον πελάτη του.

Δείτε την γνωμοδότηση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Επαγγελματικής Υπευθυνότητας του Αμερικανικού Δικηγορικού Συλλόγου (ABA) εδώ

 

Σχόλια