Πράσινο φως για κυρώσεις στους εργοδότες παράνομων μεταναστών

0

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έκθεση που θεσπίζει νέα μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, ενώ παράλληλα προστατεύει τους λαθρομετανάστες.

Με την έγκριση της κοινοβουλευτικής έκθεσης του Claudio Fava σχετικά με την εν λόγω “”οδηγία για τις κυρώσεις”” θα θεσπιστεί η επιβολή ελάχιστων κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η υποχρέωση καταβολής καθυστερημένων οφειλών κατά εργοδοτών παράνομων μεταναστών.

Η παρούσα νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί τμήμα της δέσμης μέτρων που έχει ως στόχο την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης αφενός και την ενθάρρυνση της νόμιμης αφετέρου.

Αυτή η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει επίσης την “”οδηγία επιστροφής”” των μεταναστών και την “”οδηγία για την μπλε κάρτα””.

O επιτευχθείς συμβιβασμός Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου-Συμβουλίου, που συναποφασίζουν στο θέμα αυτό, θα επιτρέψει την υιοθέτηση, στο στάδιο της πρώτης ανάγνωσης, της “”οδηγίας για τις κυρώσεις””, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή σε δύο χρόνια.