Προειδοποιήσεις Κομισιόν σε πέντε κράτη μέλη για το εταιρικό δίκαιο και την εταιρική διακυβέρνηση

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει κατά πέντε κρατών μελών λόγω μη μεταφοράς της οδηγίας για την εσωτερική αγορά στο εθνικό τους δίκαιο, στον τομέα του εταιρικού δικαίου και της εταιρικής διακυβέρνησης.
Η Επιτροπή θα αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στο Βέλγιο, στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία και στην Ιταλία, για μη εφαρμογή της οδηγίας που απλουστεύει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης.
Η αιτιολογημένη γνώμη αποτελεί το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει που προβλέπεται στο άρθρο 226 της συνθήκης ΕΚ. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή δύναται να παραπέμψει το θέμα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η οδηγία τροποποιεί τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, απαλείφοντας την υποχρέωση σύνταξης έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή διασπάσεων, εάν όλοι οι μέτοχοι παραιτηθούν από την αξίωση αυτή.
Η οδηγία εκδόθηκε το 2007 και, μετά την πλήρη εφαρμογή της, περισσότερες από 600.000 ανώνυμες εταιρίες δεν θα υποχρεούνται να αναθέτουν δαπανηρές εκθέσεις σε εμπειρογνώμονες σχετικά με το σχέδιο των όρων συγχώνευσης ή διάσπασης μικρών επιχειρήσεων.
Η εν λόγω οδηγία τροποποιεί την τρίτη οδηγία του 1978 περί εταιρικού δικαίου σχετικά με τις συγχωνεύσεις ανώνυμων εταιρειών και την έκτη οδηγία του 1982 περί εταιρικού δικαίου σχετικά με τη διάσπαση ανωνύμων εταιρειών. Η τρίτη οδηγία του 1978 περί εταιρικού δικαίου θεσπίζει τους όρους διασφάλισης της εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών σχετικά με τη νομική συγχώνευση εταιρειών που ανήκουν στο ίδιο κράτος μέλος. Η έκτη οδηγία του 1982 περί εταιρικού δικαίου προβλέπει τους κανόνες διάσπασης εταιρειών, επιδιώκοντας την προστασία των συμφερόντων των μελών καθώς και των τρίτων μερών.
Η προθεσμία μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε τον Δεκέμβριο του 2008.