Πρόσθετες παροχές στους αυτοαπασχολούμενους από την Ε.Ε.

0

Πληρέστερη κοινωνική προστασία και περισσότερα εργασιακά προνόμια, απόσα απολάμβαναν έως σήμερα, εισάγονται για τους αυτοαπασχολούμενους κατόπιν της έκδοσης σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας. Η οδηγία 2010/41/ΕΕ, που αφορά στους αυτοαπασχολούμενους και τους συμβοηθούντες συζύγους τους τίθεται σε ισχύ αντικαθιστώντας την προηγούμενη Οδηγία (86/613/ΕΟΚ) και βελτιώνει τα δικαιώματα κοινωνικής προστασίας εκατομμυρίων γυναικών, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.
“”Με την έναρξη ισχύος αυτής της νέας νομοθεσίας, η Ευρώπη κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός όσον αφορά την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας και την παροχή ίσων οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων για τους αυτοαπασχολούμενους άνδρες και γυναίκες και τις/τους συζύγους τους,”” δήλωσε η επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Βίβιαν Ρέντινγκ. “”Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία εγγυάται στην πράξη πλήρη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην επαγγελματική τους ζωή, ενθαρρύνει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και δίνει τη δυνατότητα στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες να απολαύουν κοινωνικής ασφάλειας καλύτερης ποιότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Καλώ τα κράτη μέλη να αρχίσουν να εφαρμόζουν το ταχύτερο την εν προκειμένω οδηγία έτσι ώστε οι πολίτες τους να διαπιστώσουν τα οφέλη της στην καθημερινή τους ζωή””, πρόσθεσε η επίτροπος.
Η Οδηγία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 18 Μαΐου και επικυρώθηκε από τα κράτη μέλη της Ένωσης στις 7 Ιουνίου. Μεταξύ άλλων προβλέπει τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας και άδειας τουλάχιστον 14 εβδομάδων, κάτι που εισάγεται για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτοαπασχολούμενους εργαζομένους.
Αναφορικά με τους συμβοηθούντες συζύγους, για πρώτη φορά αναγνωρίζεται δικαίωμα κάλυψης κοινωνικής ασφάλισης σε ίση βάση με τους τυπικά αυτοαπασχολούμενους. Τα κράτη μέλη της Ένωσης υποχρεούνται να μεταφέρουν τη σχετική οδηγία στις εσωτερικές έννομες τάξεις τους εντός δύο ετών.

Σχόλια