ΕΕ: Πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες

0

Η ΕΕ βελτιώνει την πρόσβαση των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών και των αρχών επιβολής του νόμου σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες προκειμένου να ενισχυθεί η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του σοβαρού εγκλήματος.

Οι πρέσβεις στην ΕΕ συμφώνησαν εχθές, 21/11 τη διαπραγματευτική θέση του Συμβουλίου σχετικά με την οδηγία για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων.

Η ισχύουσα οδηγία της ΕΕ κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απαιτεί από τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν κεντρικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών ή συστήματα ανάκτησης δεδομένων τα οποία καθιστούν δυνατή την έγκαιρη εξακρίβωση της ταυτότητας των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών και θυρίδων θησαυροφυλακίου. Προβλέπει επίσης ότι οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες που τηρούνται στα εν λόγω μητρώα. Η διαπραγματευτική θέση που εγκρίθηκε ζητεί από τα κράτη μέλη:

να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου εξουσιοδοτούνται επίσης να έχουν πρόσβαση και να πραγματοποιούν αναζήτηση, αμέσως και απευθείας, σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών με σκοπό την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων
να διασφαλίζουν ότι οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών έχουν δικαίωμα έγκαιρης απάντησης σε αιτήματα των αρμόδιων αρχών επιβολής του νόμου για την παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών ή χρηματοοικονομικής ανάλυσης
να καθορίζουν τις αρχές που είναι αρμόδιες για την απευθείας πρόσβαση σε πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών (περιλαμβανομένων τουλάχιστον των υπηρεσιών ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων), να ζητούν πληροφορίες ή ανάλυση από τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών και να ενημερώνουν την Επιτροπή
να διασφαλίζουν ότι οι οικείες ορισθείσες αρμόδιες αρχές οφείλουν να απαντούν εγκαίρως σε αιτήματα της εθνικής μονάδας χρηματοοικονομικών πληροφοριών για πληροφορίες σχετικές με την επιβολή του νόμου
να διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές και η εθνική μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών έχουν δικαίωμα να απαντούν (είτε απευθείας είτε μέσω της εθνικής μονάδας Ευρωπόλ) σε δεόντως αιτιολογημένα αιτήματα της Ευρωπόλ σχετικά με την παροχή πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών και χρηματοοικονομικών πληροφοριών

Βάσει της εντολής αυτής, η Προεδρία του Συμβουλίου θα αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μόλις αυτό εγκρίνει τη θέση του.

Σχόλια