Προσφυγή κατά της Ελλάδας για την επιστροφή του ΦΠΑ

0

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσφεύγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Ελλάδας, λόγω της μη συμμόρφωσής της προς τρεις καταδικαστικές αποφάσεις του ΔΕΕ. Οι εν λόγω αποφάσεις καταδίκαζαν την Ελλάδα αναφορικά με την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, μεταξύ των οποίων και του ΦΠΑ. Το ισχύον κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο ορίζει ότι, σε περίπτωση παρανόμως παρακρατηθέντων από τα κράτη μέλη φόρων, ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφής. Η Ελλάδα δεν ακολουθεί αυτούς τους κανόνες και πρακτικά έχει αποκλείσει την επιστροφή ή τη σχετική έκπτωση του φόρου.;

Σχόλια