Προσφυγή της Κομισιόν για υποθέσεις περιβαλλοντικής ευθύνης

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Κοινοτήτων κατά εννέα κρατών μελών, επειδή δεν ενσωμάτωσαν στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) περί ευθύνης για την πρόκληση ζημιών στο περιβάλλον.
Η προθεσμία ενσωμάτωσης έληξε στις 30 Απριλίου 2007. Τα εννέα κράτη μέλη είναι τα εξής: Αυστρία, Βέλγιο (μόνο όσον αφορά την Περιφέρεια Βρυξελλών), Ελλάδα, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Σλοβενία και Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο Επίτροπος Σταύρος Δήμας, αρμόδιος για το περιβάλλον, δήλωσε σχετικά: «Η οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη εφαρμόζει την αρχή “”ο ρυπαίνων πληρώνει”” και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες νέες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ των τελευταίων ετών στον τομέα του περιβάλλοντος. Ένα και πλέον έτος μετά τη λήξη της προθεσμίας, καιρός είναι να ενσωματώσουν τα εννέα αυτά κράτη μέλη την οδηγία, προκειμένου, αν μη τι άλλο, να κατοχυρωθεί η απαραίτητη ασφάλεια δικαίου για τις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες εμπίπτουν στην οδηγία και να αποτραπούν οι στρεβλώσεις στην εφαρμογή της. Σχετικό παράδειγμα είναι η πρόκληση ζημιών στο περιβάλλον περισσότερων του ενός κρατών μελών».
Με την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη θεσπίστηκε νομικό πλαίσιο για την ευθύνη σε περίπτωση ζημίας στο περιβάλλον, το οποίο βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και αποσκοπεί στην πρόληψη και την αποκατάσταση των περιβαλλοντικών ζημιών.
Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν ή ελέγχουν δραστηριότητες οι οποίες απαριθμούνται στην οδηγία είναι απολύτως υπεύθυνα για τις ζημίες που προκαλούν στο περιβάλλον μέσω της δραστηριότητάς τους.
Οι καλυπτόμενες περιβαλλοντικές ζημίες είναι εκείνες που προκαλούνται σε προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας ή φυσικά ενδιαιτήματα, στα ύδατα και στο έδαφος.
Την 1η Ιουνίου 2007, η Επιτροπή απέστειλε μια πρώτη γραπτή προειδοποίηση σε 23 κράτη μέλη που τότε δεν είχαν ακόμη ενσωματώσει την οδηγία, αλλά 14 από αυτά εκπλήρωσαν την υποχρέωσή τους στο διάστημα που μεσολάβησε.