Προτάσεις ΔΕΚ για την ιδιοκτησία και εκμετάλλευση φαρμακείων

0

Γενικός εισαγγελέας του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εισηγήθηκε ότι η ιδιοκτησία και η λειτουργία φαρμακείου μπορούν να επιφυλάσσονται μόνο υπέρ των φαρμακοποιών.
Ο Ιβ Μποτ εκτιμά ότι η ιταλική και η γερμανική νομοθεσία οι οποίες προβλέπουν έναν τέτοιο κανόνα δικαιολογούνται από τον σκοπό της εξασφαλίσεως του εφοδιασμού του κοινού με φάρμακα.
Ο γενικός εισαγγελέας ανέπτυξε τις προτάσεις του σε δύο σειρές υποθέσεων σχετικών με το ισχύον καθεστώς ιδιοκτησίας φαρμακείων.
Οι υποθέσεις αυτές αφορούν κυρίως το ζήτημα αν οι διατάξεις της Συνθήκης περί ελευθερίας εγκαταστάσεως εμποδίζουν την εφαρμογή των διατάξεων της ιταλικής και της γερμανικής νομοθεσίας που προβλέπουν ότι μόνον φαρμακοποιοί μπορούν να έχουν την ιδιοκτησία και να ασκούν την εκμετάλλευση φαρμακείου.
Αφορμή για τις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-171/07 και C-172/07 (Apothekerkammer des Saarlandes κ.λπ.) αποτέλεσε η άδεια που χορήγησε το αρμόδιο Υπουργείο του ομοσπόνδου κράτους του Σάαρ στην ολλανδική ανώνυμη εταιρία DocMorris για τη λειτουργία φαρμακείου στο Saarbrücken ως υποκαταστήματος από 1ης Ιουλίου 2006.
Την απόφαση του Υπουργείου προσέβαλαν ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου του Σάαρ διάφοροι φαρμακοποιοί και επαγγελματικές ενώσεις φαρμακοποιών λόγω μη συμφωνίας της προς τη γερμανική νομοθεσία, η οποία επιφυλάσσει υπέρ των φαρμακοποιών το δικαίωμα ιδιοκτησίας και λειτουργίας φαρμακείου.
Το εθνικό διοικητικό πρωτοδικείο υπέβαλε προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο σχετικά με το αν οι διατάξεις της Συνθήκης περί ελευθερίας εγκαταστάσεως έχουν την έννοια ότι εμποδίζουν την εφαρμογή μιας τέτοιας νομοθεσίας.
Εξάλλου, στην υπόθεση C-531/06 (Επιτροπή κατά Ιταλίας) η Επιτροπή ζητεί μεταξύ άλλων από το Δικαστήριο να αναγνωρίσει ότι η Ιταλική Δημοκρατία, επιτρέποντας την ιδιοκτησία και τη λειτουργία ιδιωτικών φαρμακείων μόνο σε φαρμακοποιούς, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το κοινοτικό δίκαιο.

Σχόλια