Προτάσεις ΕΕ για αναθεώρηση οδηγίας για τα καταναλωτικά δάνεια

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες τις προτάσεις της για την αναθεώρηση της ισχύουσας κοινοτικής οδηγίας με βασικό στόχο την αναβάθμιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών, όταν συνάπτουν καταναλωτικά δάνεια.

Με βάση την πρόταση της Επιτροπής, οι Ευρωπαίοι πολίτες που συνάπτουν καταναλωτικά δάνεια, θα πρέπει να έχουν στο εξής και τα ακόλουθα τρία δικαιώματα:

– Υπαναχώρηση από τη σύναψη του δανείου για διάστημα 14 ημερών από την ημέρα της υπογραφής του.

– Πρόωρη αποπληρωμή του δανείου.

– Καταγγελία μιας συμφωνίας πίστωσης σε περίπτωση ακύρωσης της αγοράς για την οποία χορηγείται η πίστωση.

Μεταξύ των σημαντικών αλλαγών που θα γίνουν στην εν λόγω οδηγία, είναι και η έμφαση στις πραγματικές καταναλωτικές πιστώσεις που δεν ξεπερνούν το ποσό των 50.000 ευρώ.

Το αναθεωρημένο κείμενο της οδηγίας παρέχει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία για την προσαρμογή των κανόνων στην εθνική τους νομοθεσία.

Το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής θα συζητηθεί στο Συμβούλιο των Υπουργών και αναμένεται να εγκριθεί το 2006.

Σχόλια