Προτάσεις Κομισιόν για διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες άμυνας

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες τις προτάσεις της για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις δημόσιες προμήθειες άμυνας με σκοπό τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την προώθηση του ανταγωνισμού στον τομέα αυτό.

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το Άρθρο 296 της Συνθήκης για την ΕΕ, κάθε κράτος-μέλος έχει τη δυνατότητα να επικαλεστεί «ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας», προκειμένου να εξαιρεθούν οι αμυντικές προμήθειες από τους κοινοτικούς κανόνες περί δημοσίων προμηθειών. Επειδή όμως ο όρος «συμφέροντα ζωτικής ασφάλειας» είναι αρκετά ευρύς, τα κράτη μέλη επικαλούνται σχεδόν πάντα το Άρθρο 296, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται, κατά την Επιτροπή, η ερμηνεία του.

Για τον παραπάνω λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αποφάσισε να εκδώσει εντός του 2006 μία «ερμηνευτική εγκύκλιο» με την οποία θα αποσαφηνίζει πότε τα κράτη-μέλη μπορούν να επικαλούνται «ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας» προκειμένου να εξαιρεθούν από την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί δημόσιων προμηθειών.

Πρόκειται, δηλαδή, για ένα μέτρο, μη νομοθετικού χαρακτήρα, που θα μειώνει την παρερμηνεία της υπάρχουσας νομοθεσίας και θα διασφαλίζει την καλύτερη εφαρμογή της από τα κράτη μέλη, σημειώνει η Επιτροπή.

Σχόλια