Πρόταση της Κομισιόν για ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε την πρόταση περί αναθεώρησης της απόφασης του 2001 για το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.
Στόχος της πρότασης είναι να προσδώσει στο δίκτυο ένα νέο νομικό πλαίσιο, πιο αποτελεσματική δομή και περισσότερα μέσα για να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον ευρωπαϊκό δικαστικό κλάδο ως βασικό «όχημα» συνεργασίας στο μέλλον.
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αρμόδιος για θέματα Δικαιοσύνης, Ασφάλειας και Ελευθερίας, Ζακ Μπαρό είπε: «Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις είναι το όργανο, το οποίο μπορεί να μετατρέψει την Ευρώπη σε μια πραγματική και απτή περιοχή αστικής δικαιοσύνης, όπου τα δικαστήρια και οι αρχές των κρατών μελών θα συνεργάζονται αποτελεσματικά. Χτίζουμε την αστική δικαιοσύνη βήμα προς βήμα για την υπηρεσία των συμπολιτών μας».
Τον Σεπτέμβριο του 2000, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης για τη δημιουργία του δικτύου, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών τον Μάιο του 2001.
Το δίκτυο απαρτίζεται από αντιπροσώπους των δικαστικών και διοικητικών αρχών των κρατών μελών, οι οποίοι πραγματοποιούν πολλές ετήσιες συνεδριάσεις για να ανταλλάξουν πληροφορίες και εμπειρίες και να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα του αστικού και εμπορικού δικαίου.
Ο κύριος στόχος του δικτύου είναι να διευκολύνει τη ζωή των ατόμων τα οποία έρχονται αντιμέτωπα με διαφορές οι οποίες έχουν “”διασυνοριακές”” πτυχές, δηλαδή στις οποίες ενέχονται περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει επί του παρόντος μία μεγάλη ποικιλία εθνικών δικαστικών συστημάτων και αυτή η ποικιλομορφία δημιουργεί συχνά προβλήματα όταν οι διαφορές υπερβαίνουν τα σύνορα.
Ως εκ τούτου, μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο για τους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις, και οπωσδήποτε για τα νομικά επαγγέλματα, να γνωρίζουν τα διάφορα εθνικά νομικά συστήματα που διέπουν τις αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και τα νομοθετικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άλλων διεθνών οργανισμών όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η συνδιάσκεψη της Χάγης και το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Σχόλια