Προτεραιότητα για την Ε.Ε. η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

0

Η καταπολέμηση του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων θεωρείται επιτακτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα η δράση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής.

Για το λόγο αυτό, οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν την περασμένη εβδομάδα την έκθεση πρωτοβουλίας της Σλοβάκας Edit Bauer από την Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv, η οποία ζητά ενίσχυση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα κράτη μέλη παροτρύνονται, μεταξύ άλλων, να εφαρμόσουν την κοινοτική οδηγία σχετικά με τις κάρτες παραμονής, έτσι ώστε να παρέχεται στα θύματα το δικαίωμα σύντομης παραμονής, ενώ καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθιερώσει μια πολύγλωσση τηλεφωνική γραμμή, η οποία θα προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στα θύματα.

Παράλληλα προτείνεται η επιβολή μεγάλων κυρώσεων σε εταιρίες οι οποίες προσλαμβάνουν άτομα που είναι θύματα εμπορίας, ενώ παρέχεται το δικαίωμα στα θύματα να μην επιστρέφουν στην πατρίδα τους, αν υπάρχει κίνδυνος να υποστούν περισσότερη ζημία.

Σχόλια