Στο ΔΕΚ η Ελλάδα για τη μη εφαρμογη της Οδηγίας 2002/58 για τα προσωπικά δεδομένα

0

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμθηκε η Ελλάδα για τη μη εφαρμογή της Οδηγίας 2002/58 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Η Οδηγία 2002/58, την οποία δεν έχει ενσωματώσει η Ελλάδα, θεσπίζει υποχρέωση ενημέρωσης του συνδρομητή από τον πάροχο υπηρεσίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε περίπτωση κινδύνου παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου.

Πιο συγκεκριμένα το αρθ.4§2 της αναφέρει: «Σε περίπτωση που υπάρχει ιδιαίτερος κίνδυνος παραβίασης της ασφάλειας του δικτύου, ο φορέας που παρέχει διαθέσιμη στο κοινό υπηρεσία ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να ενημερώνει τους συνδρομητές για τον κίνδυνο αυτό και, εφόσον ο κίνδυνος κείται εκτός του πεδίου των μέτρων που οφείλει να λαμβάνει ο πάροχος της υπηρεσίας, για όλες τις τυχόν δυνατότητες αποτροπής του, καθώς και για το αναμενόμενο κόστος τους.»

Επίσης το αρθ.14§2 της Οδηγίας θεσπίζει υποχρέωση των κρατών – μελών να ενημερώνουν την Επιτροπή «σε περίπτωση που η εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της παρούσας οδηγίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο βάσει ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

Σχόλια