Στο ευρωδικαστήριο οι αμοιβές των ναυτικών

0

Στη «ζυγαριά» του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχει μπει «η πολιτική των Αθηνών», η οποία ισχύει από τις αρχές τις δεκαετίας του 90 με αφορμή τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στη Διεθνή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές ITF και τη φιλανδική ναυτιλιακή εταιρεία Viking Line ABP, η οποία θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις εργασιακές σχέσεις ανάμεσα στις εταιρείες και τους ναυτικούς σε όλη την Ευρώπη.

Η συμφωνία προβλέπει ότι για τους ναυτικούς, που ταξιδεύουν με πλοία που εξυπηρετούν μια γραμμή ανάμεσα σε δύο χώρες, οι εργασιακές σχέσεις, άρα και οι αμοιβές θα πρέπει να καθορίζονται από το κράτος στο οποίο ισχύουν καλύτερες προϋποθέσεις για τους ναυτικούς.

To Εφετείο της Αγγλίας για την υπόθεση της ITF και της Φιλανδικής Ομοσπονδίας Ναυτικών κατά των Viking Line ABP και OU Viking Line Eesti, αναφέρει μεταξύ άλλων στο αίτημά της προς το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

– Όταν εργατικό σωματείο ή ένωση εργατικών σωματείων αναλαμβάνει συλλογική δράση κατά ιδιωτικής επιχειρήσεως για να υποχρεώσει την επιχείρηση αυτή να συνάψει συλλογική σύμβαση με εργατικό σωματείο σε συγκεκριμένο κράτος μέλος, με αποτέλεσμα να καθιστά χωρίς σημασία για την επιχείρηση αυτή την εγγραφή πλοίου στο νηολόγιο άλλου κράτους μέλους, μήπως η δράση αυτή εκφεύγει του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 43 της Συνθήκης ΕΚ και- ή του κανονισμού 4055/86 δυνάμει της κοινωνικής πολιτικής της Συνθήκης ΕΚ; Μήπως η δράση αυτή συνιστά περιορισμό ως προς τους σκοπούς τους;

– Έχει το άρθρο 43 της Συνθήκης ΕΚ και- ή ο κανονισμός 4055/86 άμεσο οριζόντιο αποτέλεσμα ώστε να παρέχει δικαιώματα σε ιδιωτική επιχείρηση η οποία μπορεί να το επικαλεσθεί κατά άλλου ιδιώτη και, ειδικότερα, εργατικού σωματείου ή ενώσεως εργατικών σωματείων σχετικά με συλλογική δράση εκ μέρους αυτού του σωματείου ή της ενώσεως σωματείων;

– Μήπως η πολιτική μιας ενώσεως εργατικών σωματείων η οποία προβλέπει ότι τα πλοία πρέπει να εγγράφονται στο νηολόγιο της χώρας στην οποία βρίσκονται ο πλοιοκτήτης και ο έλεγχος του πλοίου ώστε τα εργατικά σωματεία της χώρας του πλοιοκτήτη του πλοίου να έχουν το δικαίωμα να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις όσον αφορά το πλοίο αυτό συνιστά ή όχι άμεσο ή έμμεσο περιορισμό;

– Αν η συλλογική δράση εκ μέρους εργατικού σωματείου ή ενώσεως εργατικών σωματείων συνιστά άμεσο περιορισμό εισάγοντας διάκριση βάσει του άρθρου 43 της Συνθήκης ΕΚ ή του κανονισμού 4055/86, ο περιορισμός αυτός μπορεί, κατ αρχήν, να δικαιολογείται από λόγους δημοσίας τάξεως που προβλέπει κατά παρέκκλιση το άρθρο 46 της Συνθήκης ΕΚ με το σκεπτικό ότι:

α) η άσκηση συλλογικής δράσεως (περιλαμβανομένης της απεργίας) αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα προστατευόμενο από το κοινοτικό δίκαιο, β) προστασία των εργαζομένων;

Σχόλια