Στο στόχαστρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η φοροδιαφυγή

0

Το Συμβούλιο παρατήρησε ότι η ανάγκη αυτή αναγνωρίζεται από τα κράτη-μέλη της Ένωσης και καθίσταται πιο επιτακτική εν μέσω οικονομικής κρίσης και περιορισμένων προϋπολογισμών.

Κατά την οπτική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου οι προσπάθειες πρέπει να γίνουν συντονισμένα με νομοθετικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο κρατών όσο και σε επίπεδο θεσμικών ευρωπαϊκών οργάνων. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι ιδιαίτερης σημασίας η αποτελεσματική συμπλήρωση της ήδη υφιστάμενης νομοθεσίας, προκειμένου να καλυφθούν τυχόν αθέλητα κενά. Περαιτέρω, στις προτεραιότητες του Συμβουλίου είναι η διάχυση πρακτικών γνώσεων για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φοροεισπρακτικών μηχανισμών στα κράτη-μέλη. Σε επίπεδο άμεσης φορολογίας στόχος είναι η διασφάλιση της επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφόρησης μεταξύ των διαφορετικών εθνικών διοικητικών αρχών, ενώ όσον αφορά την έμμεση φορολογία οι προσπάθειες θα εστιαστούν στις απώλειες γύρω από τον φόρο προστιθέμενης αξίας.

Το Συμβούλιο γνωστοποίησε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με την Κομισιόν, ώστε μέχρι το τέλος του έτους να ανακοινωθεί το κοινό «Πρόγραμμα Δράσης» με προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου των φορολογικών παραδείσων και για την χάραξη της μελλοντικής στρατηγικής της Ένωσης.

Σχόλια