Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση

0

Το σχέδιο αποτελείται από μία δέσμη μέτρων και αποσκοπεί στο να βοηθήσει τα κράτη να διαφυλάξουν τις φορολογικές τους βάσεις και να ανακτήσουν δισεκατομμύρια ευρώ που τους οφείλονται νομίμως. Οι προτάσεις της Επιτροπής κινούνται προς δύο κατευθύνσεις. Αφενός προτείνεται η ενίσχυση των υπαρχόντων μέτρων για την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων.

Στην πράξη, δηλαδή, θα επιδιωχθεί ο προσδιορισμός των φορολογικών παραδείσων με βάση κοινά κριτήρια από τα κράτη-μέλη, αλλά και η λήψη ειδικών μέτρων, προκειμένου να πεισθούν οι εν λόγω χώρες μη μέλη της Ε.Ε. να εφαρμόσουν τα ενωσιακά πρότυπα διακυβέρνησης. Η δεύτερη δέσμη μέτρων της Κομισιόν κινείται στον άξονα περισσότερο επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. Τα κράτη-μέλη θα ενθαρρυνθούν να καλύψουν τυχόν νομικά κενά του φορολογικού σχεδιασμού, τα οποία εκμεταλλεύονται συγκεκριμένες επιχειρήσεις για να αποφύγουν την φορολόγηση. Μέτρα προβλέπονται και στο πεδίο της φορολόγησης περιουσίας σε άλλα κράτη, ώστε να αποφεύγεται τόσο η διπλή φορολόγηση της ίδιας περιουσίας, όσο και το άλλο άκρο, της μη φορολόγησης.

Προς την ίδια κατεύθυνση σκόπιμη είναι και η υιοθέτηση ενός κοινού γενικού κανόνα απαγόρευσης καταχρήσεων, ο οποίος θα διευκολύνει τα κράτη στην αποφυγή παραπλάνησης από επίπλαστα στοιχεία και στην επιβολή φορολογίας βάσει των πραγματικών οικονομικών μεγεθών, φυσικών και νομικών προσώπων. «Περίπου ένα τρισεκατομμύριο ευρώ χάνεται κάθε χρόνο στην ΕΕ λόγω της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Αυτό δεν αποτελεί μόνο σκανδαλώδη απώλεια των τόσο απαραίτητων εσόδων αλλά και απειλή κατά της φορολογικής δικαιοσύνης.

Μολονότι τα κράτη-μέλη πρέπει να λάβουν αυστηρότερα εθνικά μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, οι μονομερείς λύσεις από μόνες τους δεν αποδίδουν. Σε μια ενιαία αγορά, σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι εθνικές αναντιστοιχίες και τα «παραθυράκια» αποτελούν παιχνίδια στα χέρια εκείνων που επιδιώκουν να διαφεύγουν από τη φορολόγηση. Μια ισχυρή και συνεκτική θέση της ΕΕ κατά των φοροφυγάδων, και εκείνων που τους διευκολύνουν, είναι επομένως ουσιαστικής σημασίας», δήλωσε αρμόδιος Επίτροπος για θέματα φορολογίας, Algirdas Semeta. Το σχέδιο δράσης και οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόκειται να υποβληθούν σύντομα στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σχόλια