Σχέδιο της Επιτροπής για Κοινή Αγορά Κεφαλαίων

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχίζει να υλοποιεί σχέδιο για τη δημιουργία μιας Κοινής Αγοράς Κεφαλαίων για τα 28 κράτη -μέλη της ΕΕ, με μια πρώτη συζήτηση της Πρότασής της ενώπιον του Κολεγίου των Επιτρόπων.

Η Κοινή Αγορά Κεφαλαίων αποτελεί ένα από τα εμβληματικά έργα της Επιτροπής και στοχεύει στην ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης στην ΕΕ. Έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν διαφορετικές πηγές κεφαλαίων από οπουδήποτε στην ΕΕ καθώς και να προσφέρει στους επενδυτές και αποταμιευτές επιπλέον ευκαιρίες για να αξιοποιούν επενδυτικά τα κεφάλαιά τους. Στόχος της Επιτροπής είναι η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίων για τα 28 κράτη-μέλη, με την άρση των εμποδίων στις διασυνοριακές επενδύσεις και τη μείωση του κόστους χρηματοδότησης εντός της ΕΕ.

Το Κολέγιο των Επιτρόπων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να εγκριθεί μια Πράσινη Βίβλος τον επόμενο μήνα, ώστε να καταστεί δυνατή η διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την περαιτέρω πορεία της Πρότασης καθώς και για τους συγκεκριμένους τομείς δράσης. Η Επιτροπή αναμένεται να αρχίσει τις διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια, τα κράτη-μέλη, τους πολίτες, τα ΜΜΕ, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και τον χρηματοπιστωτικό τομέα, για την υιοθέτηση Πράσινης Βίβλου.

 

Σχόλια