Τέλος στις συγκρίσεις αρωμάτων πολυτελείας με απομιμήσεις

0

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων απεφάνθη ότι ο δικαιούχος σήματος μπορεί να απαγορεύσει τη χρήση συγκριτικού καταλόγου που παρουσιάζει τρίτο προϊόν ως αποζημίωση ενός εκ των προϊόντων του.

Το όφελος του διαφημιζομένου από ένα τέτοιο συγκριτικό κατάλογο είναι αποτέλεσμα αθέμιτου ανταγωνισμού και πρέπει, κατά συνέπεια, να γίνει δεκτό ότι αντλείται αθέμιτα.

Η LOréal SA, η Lancôme parfums et beauté και η Laboratoire Garnier είναι μέλη του ομίλου LOréal, ο οποίος παρασκευάζει και διαθέτει στο εμπόριο αρώματα πολυτελείας. Οι εταιρίες αυτές είναι δικαιούχοι των φημισμένων σημάτων Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs και Noa.

Οι Malaika και Starion διαθέτουν στο εμπόριο εντός του Ηνωμένου Βασιλείου απομιμήσεις των αρωμάτων αυτών, τις οποίες παρασκευάζει η Bellure.

Οι φιάλες και οι συσκευασίες που χρησιμοποιούνται για να διατεθούν οι απομιμήσεις αυτές παρουσιάζουν σε γενικές γραμμές ομοιότητα με αυτές που χρησιμοποιεί η LOréal και οι οποίες προστατεύονται από λεκτικά και εικονιστικά σήματα. Επιπλέον, οι εταιρίες χρησιμοποιούν συγκριτικούς καταλόγους τους οποίους κοινοποιούν στους εμπόρους λιανικής πωλήσεως και στους οποίους επισημαίνεται το λεκτικό σήμα του αρώματος πολυτελείας του οποίου αποτελεί απομίμηση το διατιθέμενο στο εμπόριο άρωμα.

Η LOréal άσκησε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου αγωγή λόγω παραποιήσεως κατά των Bellure, Malaika και Starion.

Το εθνικό δικαστήριο υπέβαλε στο Δικαστήριο ΕΚ αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως, η οποία αφορά την ερμηνεία ορισμένων διατάξεων της οδηγίας περί σημάτων και της οδηγίας για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση .

Όσον αφορά τη χρήση συσκευασιών και φιαλών παρόμοιων με αυτές των εκλεκτών αρωμάτων τα οποία διαθέτει στο εμπόριο η LOréal, το Δικαστήριο ερωτάται αν τρίτος που χρησιμοποιεί σημείο παρόμοιο με σήμα το οποίο χαίρει φήμης μπορεί να θεωρηθεί ότι αντλεί αθέμιτα όφελος από το σήμα στην περίπτωση κατά την οποία η χρήση αυτή του παρέχει πλεονέκτημα όσον αφορά τη διάθεση στο εμπόριο των προϊόντων του, χωρίς πάντως να συνεπάγεται, για το κοινό, κίνδυνο συγχύσεως ή να θίγει, ή να ενδέχεται να θίξει, το σήμα ή τον δικαιούχο του.

Το Δικαστήριο δίδει καταφατική απάντηση στο ερώτημα αυτό. Αποφαίνεται, έτσι, ότι η ύπαρξη οφέλους που αντλείται αθέμιτα από τον διακριτικό χαρακτήρα ή από τη φήμη του σήματος δεν προϋποθέτει την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως ούτε κινδύνου ζημίας του δικαιούχου του σήματος.

Το Δικαστήριο κρίνει ότι για να διαπιστωθεί αν με τη χρήση του σημείου αντλείται αθέμιτα όφελος από τον διακριτικό χαρακτήρα ή από τη φήμη του σήματος απαιτείται σφαιρική εκτίμηση, κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, η ισχύς της φήμης και ο βαθμός του διακριτικού χαρακτήρα του σήματος, ο βαθμός ομοιότητας μεταξύ των επίμαχων σημάτων, καθώς και το είδος των οικείων προϊόντων και ο μεταξύ τους βαθμός ομοιότητας.

Εν προκειμένω, οι Malaika και Starion αποκτούν εμπορικό πλεονέκτημα λόγω του ότι χρησιμοποιούν, προκειμένου να διαθέσουν στο εμπόριο «φθηνές» απομιμήσεις, παρόμοιες συσκευασίες και φιάλες με αυτές που χρησιμοποιεί η LOréal για τα αρώματά της πολυτελείας. Εξάλλου, η ομοιότητα αυτή είναι σκόπιμη, προκειμένου το κοινό να συνδέσει τα εκλεκτά αρώματα και τις απομιμήσεις τους, έτσι ώστε να καταστεί ευχερέστερη η διάθεση των δεύτερων στο εμπόριο.

Το Δικαστήριο εκτιμά ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, πρέπει να ληφθεί, μεταξύ άλλων, υπόψη το γεγονός ότι η χρήση συσκευασιών και φιαλών παρόμοιων με αυτές των υπό μίμηση αρωμάτων σκοπεί στην, για διαφημιστικούς λόγους, εκμετάλλευση του διακριτικού χαρακτήρα και της φήμης των σημάτων με τα οποία διατίθενται στο εμπόριο τα αρώματα αυτά.

Όσον αφορά το ζήτημα αν οι συγκριτικοί κατάλογοι αρωμάτων πληρούν όλες τις προϋποθέσεις επιτρεπτού κατά την οδηγία περί παραπλανητικής και συγκριτικής διαφημίσεως, το Δικαστήριο κρίνει ότι η οδηγία αυτή απαγορεύει στον διαφημιζόμενο να παρουσιάζει, σε συγκριτική διαφήμιση, το προϊόν που διαθέτει στο εμπόριο ως απομίμηση ή ως αντίγραφο του φέροντος σήμα προϊόντος ή υπηρεσίας. Οι συγκριτικοί κατάλογοι έχουν ως σκοπό και ως αποτέλεσμα να προσδιορίσουν στο ενδιαφερόμενο κοινό το αυθεντικό άρωμα του οποίου απομίμηση θεωρούνται ότι αποτελούν τα αρώματα που διαθέτουν στο εμπόριο οι Malaika και Starion.

Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι οι κατάλογοι αυτοί αποδεικνύουν κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι τα δεύτερα αυτά αρώματα αποτελούν απομιμήσεις των αρωμάτων που διαθέτει στο εμπόριο η L’Oréal και, συνεπώς, παρουσιάζουν τα προϊόντα που διαθέτει στο εμπόριο ο διαφημιζόμενος ως απομιμήσεις προϊόντων που φέρουν σήμα κατατεθέν.

Τέλος, το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι το όφελος που αντλεί ο διαφημιζόμενος από την παράνομη αυτή συγκριτική διαφήμιση πρέπει να θεωρηθεί ότι «αντλείται αθέμιτα» από τη φήμη του σήματος, γεγονός που αντιβαίνει επίσης στις διατάξεις της οδηγίας για την παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση.

Σχόλια