Το Δικαστήριο επικυρώνει το πρόστιμο που επιβλήθηκε στην Toshiba και στην Panasonic/MTPD

0

Με απόφαση της 5ης Δεκεμβρίου 2012 1 , η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα συνολικού ποσού περίπου 1,47 δισεκατομμυρίων ευρώ σε επτά επιχειρήσεις που, μεταξύ των ετών 1996/1997 και 2006, συμμετείχαν σε μία ή δύο χωριστές συμπράξεις στην αγορά καθοδικών σωλήνων (cathode ray tubes – CRT).

Οι CRT είναι αερόκενα γυάλινα περιβλήματα που περιέχουν πυροβόλο ηλεκτρονίων και φθορίζουσα οθόνη. Κατά τον χρόνο των πραγματικών περιστατικών, υπήρχαν δύο διαφορετικά είδη CRT: οι έγχρωμοι σωλήνες για οθόνες υπολογιστών (colour display tubes – CDT) και οι σωλήνες έγχρωμου δέκτη για τηλεοράσεις (colour picture tubes – CPT). Επρόκειτο για εξαρτήματα απαραίτητα για την κατασκευή οθόνων υπολογιστών ή έγχρωμων τηλεοράσεων τα οποία παράγονταν σε πολλές διαφορετικές διαστάσεις.

Τα είδη αυτά των CRT αποτέλεσαν αντικείμενο δύο παραβάσεων, και συγκεκριμένα μιας συμπράξεως σε σχέση με τους CDT και μιας συμπράξεως σε σχέση με τους CPT. Οι συμπράξεις συνίσταντο ουσιαστικά σε καθορισμούς των τιμών, σε κατανομές των αγορών και των πελατών, καθώς και σε επιβολή περιορισμών της παραγωγής. Επιπλέον, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις αντάλλαξαν συχνά ευαίσθητες εμπορικά πληροφορίες.

Στο πλαίσιο της συμπράξεως σε σχέση με τους CPT, η Επιτροπή επέβαλε μεταξύ άλλων στην Toshiba πρόστιμο 28 048 000 ευρώ σε ατομική βάση και 86 738 000 ευρώ αλληλεγγύως και εις ολόκληρον με την Panasonic και την κοινή θυγατρική τους εταιρία MTPD 2 .

Το Γενικό Δικαστήριο, ενώπιον του οποίου ασκήθηκαν προσφυγές ακυρώσεως κατά της αποφάσεως της Επιτροπής, ακύρωσε, με αποφάσεις της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 3 , το πρόστιμο των 28 048 000 ευρώ που επιβλήθηκε σε ατομική βάση στην Toshiba και μείωσε από 86 738 000 ευρώ σε 82 826 000 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στην Toshiba και στην Panasonic/MTPD. Το Γενικό Δικαστήριο δέχτηκε ουσιαστικά ότι η Επιτροπή δεν απέδειξε επαρκώς κατά νόμο ότι μεταξύ της 16ης Μαΐου 2000 (ημερομηνία κατά την οποία η Toshiba θεωρείται ότι άρχισε να μετέχει στη σύμπραξη) και της 31ης Μαρτίου 2003 (ημερομηνία συστάσεως της MTPD), η Toshiba γνώριζε ή είχε όντως ενημερωθεί για την ύπαρξη της συμπράξεως σε σχέση με τους CPT ούτε ότι προτίθετο να συμβάλει, με τις δικές της ενέργειες, στην επίτευξη όλων των κοινών σκοπών που επιδίωκαν οι μετέχοντες στη σύμπραξη.

Η Toshiba, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν σε θέση να ασκεί καθοριστική επιρροή επί της MTPD καθ’ όλη τη διάρκεια της συμπράξεως και ότι, ως εκ τούτου, δεν μπορούσε να κριθεί υπεύθυνη για την παράβαση που διέπραξε η MTPD, ζητεί από το Δικαστήριο να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου και να ακυρώσει το πρόστιμο που επιβλήθηκε αλληλεγγύως και εις ολόκληρον.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως που άσκησε η Toshiba και επικυρώνει το πρόστιμο των 82 εκατομμυρίων που επιβλήθηκε αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στην Toshiba και στην Panasonic/MTPD.

Κατά το Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο ορθώς έκρινε ότι, όταν δυνάμει νομοθετικών διατάξεων ή συμβατικών ρητρών, η συμπεριφορά μιας κοινής θυγατρικής (εν προκειμένω της MTPD) στην αγορά πρέπει να καθορίζεται από κοινού από περισσότερες της μίας μητρικές εταιρίες (εν προκειμένω την Toshiba και την Panasonic), ευλόγως μπορεί να συναχθεί ότι η συμπεριφορά αυτή έχει όντως καθοριστεί από κοινού και, επομένως, ελλείψει αποδείξεως περί του αντιθέτου, πρέπει να γίνεται δεκτό ότι οι μητρικές εταιρίες ασκούσαν καθοριστική επιρροή επί της θυγατρικής τους.

Το Δικαστήριο εκτιμά επίσης ότι το Γενικό Δικαστήριο δεν υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο κατά το μέρος που δέχτηκε ότι η Toshiba διέθετε δικαίωμα αρνησικυρίας όσον αφορά το αναπτυξιακό σχέδιο της MTPD καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της και ότι η ύπαρξη του δικαιώματος αυτού αρκούσε αφ’ εαυτής προκειμένου να γίνει δεκτό ότι η Toshiba ασκούσε όντως καθοριστική επιρροή επί της εν λόγω επιχειρήσεως από κοινού με την Panasonic. Συνεπώς, σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει η Toshiba, το Γενικό Δικαστήριο δεν ήταν υποχρεωμένο να εξακριβώσει αν η Toshiba ασκούσε επιρροή επί της επιχειρηματικής λειτουργίας της MTPD προκειμένου να συναγάγει ότι οι δύο αυτές εταιρίες αποτελούσαν ενιαία οικονομική οντότητα. Επιπλέον, το γεγονός και μόνο ότι η Toshiba ουδέποτε χρησιμοποίησε το δικαίωμα αρνησικυρίας που διέθετε δεν καθιστά δυνατή τη συναγωγή του συμπεράσματος ότι αυτή δεν ασκούσε καθοριστική επιρροή επί της συμπεριφοράς της MTPD.

Το Δικαστήριο επιβεβαιώνει επίσης την εκτίμηση του Γενικού Δικαστηρίου κατά την οποία η δυνατότητα της μητρικής εταιρίας (Toshiba) να απαγορεύσει στη θυγατρική της (MTPD) να λάβει αποφάσεις που συνεπάγονται δαπάνη ενός σχετικά περιορισμένου ποσού σε σχέση με το κεφάλαιο της εν λόγω θυγατρικής αποτελεί ένδειξη της δυνατότητας ασκήσεως καθοριστικής επιρροής επί της θυγατρικής αυτής. Τέλος, το Γενικό Δικαστήριο ορθώς έκρινε ότι ο διορισμός από την Toshiba του ενός εκ των δύο διαχειριστών που είχαν εξουσία να εκπροσωπούν την MTPD (και συγκεκριμένα του αντιπροέδρου της επιχειρήσεως αυτής) αποτελεί ένδειξη της δυνατότητας της Toshiba να ασκεί καθοριστική επιρροή επί της συμπεριφοράς της MTPD.

 

Σχόλια