Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις άδειες αλιείας

0

Απαντώντας στα ερωτήματα που του υπέβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας, σχετικά με την ερμηνεία του κανονισμού 1626/94, για τη θέσπιση ορισμένων τεχνικών μέτρων διατηρήσεως των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε ότι ο κανονισμός δεν αποκλείει τη λήψη πρόσθετων εθνικών μέτρων από τα κράτη μέλη υπό την προϋπόθεση ότι η απαγόρευση που θα επιβάλλεται θα είναι σύμφωνη με την κοινή αλιευτική πολιτική, ότι τα συγκεκριμένα μέτρα δεν θα βαίνουν πέραν του αναγκαίου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και τέλος ότι δεν θα θίγεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης.
Αρμόδιο για την διαπίστωση επί της συνδρομής ή όχι των παραπάνω προϋποθέσεων είναι το Συμβούλιο Επικρατείας.
Η αίτηση που υπέβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας εντάσσεται στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ, 19 αλιέων και του Συνεταιρισμού Παράκτιων Αλιέων Καβάλας αφενός και, αφετέρου, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, σχετικά με την άρνηση χορήγησης αδειών αλιείας κατ’ επίκληση εθνικής κανονιστικής ρύθμισης που απαγορεύει τη χορήγηση αδειών αλιείας διά μικρών κυκλικών διχτυών.

Σχόλια