Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά της χρήσης δύο βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια

0

Η πλειοψηφία των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ψήφισμά τους, τάχτηκαν εναντίον της υποχρεωτικής χρήσης δύο βιομετρικών στοιχείων στα ευρωπαϊκά διαβατήρια.

Συγκεριμένα, το Κοινοβούλιο έκρινε ότι η χρήση ενός και μόνο υποχρεωτικού βιομετρικού στοιχείου, της φωτογραφίας, κι ενός προαιρετικού, των δακτυλικών αποτυπωμάτων, επαρκεί για για την επίτευξη του σκοπού που είναι η εξακρίβωση της αυθεντικότητας του διαβατηρίου και η εξακρίβωση της ταυτότητας του κατόχου του διαβατηρίου, και μόνο στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί την επίδειξή του.

Επίσης, το Κοινοβούλιο πρότεινε μια σειρά από τροπολογίες στο σχετικό σχέδιο Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με σκο΄πο την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, τάχθηκε εναντίον οποιασδήποτε πρότασης δημιουργίας μίας κοινής πανευρωπαϊκής βάσης αποθήκευσης των βιομετρικών στοιχείων, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα αύξανε τον κίνδυνο αθέμιτης πρόσβασης στα στοιχεία, καθώς και χρήσης τους, χωρίς ταυτόχρονα να προσθέτει αξία στην επίτευξη των δύο παραπάνω στόχων. Παράλληλα, τονίστηκε ότι η εφαρμογή των συμφωνηθέντων από κάθε κράτος μέλος δε θα είναι ανεξέλεγκτη, αλλά θα υπόκειται στην επιτήρηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του κάθε κράτους μέλους και στους αυστηρούς ευρωπαϊκούς νόμους για την προστασία και χρήση προσωπικών δεδομένων.

Σχόλια