Το Ευρ. Συμβούλιο ενέκρινε ένα ενοποιημένο ενωσιακό σύστημα ταξινόμησης

Η ΕΕ καθιερώνει ένα κοινό σύστημα ταξινόμησης για να ενθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη και να συμβάλει σε μια κλιματικά βιώσιμη οικονομία.

0

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα έναν κανονισμό που θεσπίζει ένα πανευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης, ή αλλιώς «ταξινομία», που θα παρέχει στις επιχειρήσεις και στους επενδυτές μια κοινή γλώσσα για τον προσδιορισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων που θεωρούνται περιβαλλοντικά βιώσιμες.

Η ταξινομία θα επιτρέψει στους επενδυτές να αλλάξουν τη στόχευση των επενδύσεών τους προς πιο βιώσιμες τεχνολογίες και επιχειρήσεις. Αυτό θα συμβάλει αποφασιστικά ώστε η ΕΕ να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050 και να επιτύχει τους στόχους της συμφωνίας των Παρισίων για το 2030. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40%, για την οποία η Επιτροπή εκτιμά ότι η ΕΕ πρέπει να καλύψει επενδυτικό κενό περίπου 180 δισ. ευρώ ετησίως.

Το μελλοντικό πλαίσιο θα βασίζεται σε έξι περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ:
1) μετριασμός της κλιματικής αλλαγής,
2) προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,
3) βιώσιμη χρήση και προστασία των υδατικών και των θαλάσσιων πόρων,
4) μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία,
5) πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης,
6) προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Η ταξινομία για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή θα πρέπει να θεσπιστεί έως το τέλος του 2020, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της έως το τέλος του 2021. Για τους τέσσερις άλλους στόχους, η ταξινομία θα πρέπει να καθοριστεί έως το τέλος του 2021 προς εφαρμογή έως το τέλος του 2022.

Η σημερινή απόφαση εγκρίθηκε με γραπτή διαδικασία, δηλαδή το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση. Ο κανονισμός πρέπει τώρα να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δεύτερη ανάγνωση προτού δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα και τεθεί σε ισχύ.

Σχόλια