Το Γενικό Δικαστήριο επικυρώνει την επιβολή στην Toshiba και στην Mitsubishi Electric προστίμων ύψους 131 εκατομμυρίων ευρώ

0

Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Λουξεμβούργο, 19 Ιανουαρίου 2016

Αποφάσεις στις υποθέσεις T-404/12 Toshiba κατά Επιτροπής και T-409/12 Mitsubishi Electric κατά Επιτροπής

Το Γενικό Δικαστήριο επικυρώνει την επιβολή στην Toshiba και στην Mitsubishi Electric προστίμων ύψους 131 εκατομμυρίων ευρώ για τη συμμετοχή τους σε σύμπραξη που λειτούργησε εντός της αγοράς των εξοπλισμών μεταγωγής με μόνωση αερίου

Με απόφαση της 24ης Ιανουαρίου 2007, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 750,71 εκατομμυρίων ευρώ σε είκοσι ευρωπαϊκές και ιαπωνικές εταιρίες  λόγω της συμμετοχής τους σε σύμπραξη που λειτούργησε εντός της αγοράς των εξοπλισμών μεταγωγής με μόνωση αερίου (ΕΜΜΑ) μεταξύ 1988 και 2004. Οι ΕΜΜΑ είναι τα κύρια εξαρτήματα των υποσταθμών ηλεκτρικού ρεύματος και χρησιμεύουν για τον μετασχηματισμό του ηλεκτρικού ρεύματος από υψηλής σε χαμηλής τάσης και αντιστρόφως. Ο σκοπός τους είναι η προστασία του μετασχηματιστή από υπερφόρτωση και/ή η μόνωση του κυκλώματος και του μετασχηματιστή που έχει υποστεί βλάβη.Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στην Mitsubishi Electric και στην Toshiba ανέρχονταν σε 113,92 εκατομμύρια ευρώ και σε 86,25 εκατομμύρια ευρώ αντιστοίχως. Επιπλέον, οι δύο αυτές ιαπωνικές εταιρίες ευθύνονταν σε ολόκληρο για την καταβολή ενός πρόσθετου ποσού 4,65 εκατομμυρίων ευρώ. Με αποφάσεις της 12ης Ιουλίου 20114, το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε τα πρόστιμα που είχαν επιβληθεί στη Mitsubishi και στην Toshiba, με το σκεπτικό ότι η Επιτροπή είχε παραβιάσει την αρχή της ίσης μεταχείρισης κατά τον υπολογισμό των προστίμων αυτών. Το Γενικό Δικαστήριο δέχτηκε πάντως ότι η Mitsubishi και η Toshiba είχαν μετάσχει στη σύμπραξη. Οι αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου επικυρώθηκαν με απόφαση του Δικαστηρίου της 19ης Δεκεμβρίου 20135.

Η Επιτροπή προέβη σε νέο υπολογισμό των προστίμων που θα επέβαλλε στη Mitsubishi και στην Toshiba και όρισε το ύψος τους σε 74,82 εκατομμύρια ευρώ και σε 56,79 εκατομμύρια ευρώ αντιστοίχως. Το ποσό για την καταβολή του οποίου ευθύνονται σε ολόκληρο οι δύο αυτές εταιρίες καθορίστηκε και πάλι στα 4,65 εκατομμύρια ευρώ6. Κατόπιν αυτού, οι δύο αυτοί Ιάπωνες κατασκευαστές άσκησαν προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου με αίτημα την ακύρωση των νέων αυτών προστίμων.

Το Γενικό Δικαστήριο, με τις σημερινές αποφάσεις του, απορρίπτει τις προσφυγές της Toshiba και της Mitsubishi Electric και συνεπώς επικυρώνει το ύψος των νέων προστίμων που επέβαλε η Επιτροπή.

Οι δύο Ιάπωνες κατασκευαστές μέμφονται την Επιτροπή κυρίως για το ότι δέχτηκε ότι έχουν τον ίδιο βαθμό ευθύνης σε σχέση με τη σύμπραξη όπως και οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές, μολονότι οι ίδιοι, αντίθετα από τους Ευρωπαίους κατασκευαστές, μετείχαν σε μία μόνο από τις εκφάνσεις της σύμπραξης. Συγκεκριμένα, οι ιαπωνικές επιχειρήσεις ανέλαβαν έναντι των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων τη δέσμευση απλώς και μόνο να μη διεισδύσουν στην αγορά του ΕΟΧ και, επομένως, η συμμετοχή τους συνίστατο σε παράλειψη. Αντίθετα, οι ιαπωνικές επιχειρήσεις δεν μετείχαν στην κατανομή των μεριδίων αγοράς εντός του ΕΟΧ. Το Γενικό Δικαστήριο κρίνει πάντως ότι η παράλειψη αυτή των ιαπωνικών επιχειρήσεων αποτελούσε αναγκαία προϋπόθεση για την κατανομή των μεριδίων αγοράς εντός του ΕΟΧ μεταξύ των Ευρωπαίων κατασκευαστών, πράγμα που σημαίνει ότι η συμβολή των επιχειρήσεων αυτών ήταν αναγκαία για τη συνολική λειτουργία της παράβασης και ότι ο βαθμός ευθύνης τους δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μικρότερος από τον βαθμό ευθύνης των Ευρωπαίων κατασκευαστών.

Η Toshiba και η Mitsubishi Electric ισχυρίζονται επίσης ότι ο καθορισμός του ύψους των προστίμων έπρεπε να βασιστεί στην αξία των πωλήσεων ΕΜΜΑ που πραγματοποίησε καθεμία τους το 2003. Η Επιτροπή όμως, κατά τον υπολογισμό των νέων προστίμων, δεν έλαβε υπόψη την αξία των πωλήσεων ΕΜΜΑ που πραγματοποίησε καθεμία από τις δύο αυτές επιχειρήσεις, αλλά την αξία των πωλήσεων που πραγματοποίησε η TM T & D, εταιρία που ανήκε εξ ημισείας στις δύο αυτές ιαπωνικές επιχειρήσεις.

Συναφώς το Γενικό Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή ήταν υποχρεωμένη, κατόπιν της ακύρωσης των πρώτων προστίμων, να λάβει υπόψη της το έτος 2003 ως έτος αναφοράς για τον προσδιορισμό της αξίας των πωλήσεων7. Κατά το εν λόγω έτος όμως η Toshiba και η Mitsubishi Electric δεν είχαν πραγματοποιήσει πωλήσεις ΕΜΜΑ, αφού είχαν μεταβιβάσει τις δραστηριότητές τους στον εν λόγω τομέα στην κοινή επιχείρησή τους, την TM T & D. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή, λαμβάνοντας ως νέο έτος αναφοράς το 2003, καλώς καθόρισε την αξία των πωλήσεων με ιδιαίτερο τρόπο, βασιζόμενη στις πωλήσεις της TM T & D.

1 Απόφαση C(2006) 6762 τελικό της Επιτροπής, της 24ης Ιανουαρίου 2007, σχετικά με διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 81 ΕΚ και του άρθρου 53 της Συμφωνίας ΕΟΧ (υπόθεση COMP/F/39.966 — Εξοπλισμοί μεταγωγής με μόνωση αερίου), περίληψη της οποίας έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 2008, C 5, σ. 7).
2 Συγκεκριμένα στις εταιρίες ABB, Alstom, Areva, Areva T & D AG, Areva T & D Holding, Areva T & D SA, Fuji Electric Holdings, Fuji Electric Systems, Hitachi, Hitachi Europe, Japan AE Power Systems., Mitsubishi Electric, Nuova Magrini Galileo, Schneider Electric, Siemens, Siemens Österreich, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Toshiba και VA Tech Transmission & Distribution.
3 Οι επιχειρήσεις που μετείχαν στη σύμπραξη συνήψαν συμφωνία με σκοπό τον συντονισμό της εμπορικής δραστηριότητάς τους σε παγκόσμια κλίμακα και διαμόρφωσαν ένα σύστημα ποσοστώσεων με σκοπό τον καθορισμό των μεριδίων αγοράς το οποίο κάθε ομάδα επιχειρήσεων θα μπορούσε να κατανείμει μεταξύ των μελών της. Κατά την Επιτροπή, οι συμμετέχουσες στη σύμπραξη επιχειρήσεις συνήψαν επίσης άτυπη συμφωνία που πρόβλεπε ότι η ευρωπαϊκή αγορά προοριζόταν αποκλειστικά για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και η ιαπωνική αγορά αποκλειστικά για τις ιαπωνικές επιχειρήσεις.
4 Αποφάσεις του Γενικού Δικαστηρίου της 12ης Ιουλίου 2011, Toshiba κατά Επιτροπής (υπόθεση T-113/07) και Mitsubishi Electric κατά Επιτροπής (υπόθεση T-133/07), βλ. επίσης ΑΤ αριθ. 70/11.
5 Απόφαση του Δικαστηρίου της 19ης Δεκεμβρίου 2013, Siemens κατά Επιτροπής (υπόθεση C-239/11 P), Mitsubishi Electric κατά Επιτροπής (υπόθεση C-489/11 P) και Toshiba κατά Επιτροπής (υπόθεση C-498/11 P), βλ. επίσης ΑΤ αριθ. 161/13.
6 Απόφαση C(2012) 4381 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2012, για την τροποποίηση της απόφασης του 2007 στον βαθμό που απευθύνεται στη Mitsubishi Electric και στην Toshiba (υπόθεση COMP/39.966  Εξοπλισμοί μεταγωγής με μόνωση αερίου  Πρόστιμα).
7 Με τις αποφάσεις της 12ης Ιουλίου 2011 (βλ. υποσημ. 4), το Γενικό Δικαστήριο είχε επισημάνει ότι η Επιτροπή δεν είχε βασιστεί στο ίδιο έτος αναφοράς αφενός για την Mitsubishi Electric και την Toshiba (το 2001) και αφετέρου για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (το 2003). Το συμπέρασμά του ήταν ότι η αντιμετώπιση των Ιαπώνων κατασκευαστών από την Επιτροπή ήταν άνιση σε σύγκριση με την αντιμετώπιση των Ευρωπαίων κατασκευαστών.

Σχόλια