Το Συμβούλιο ενισχύει την πολιτική της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών για τα βασανιστήρια

Και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης

0

Το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα τα ακόλουθα συμπεράσματα σχετικά με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της πολιτικής της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών όσον αφορά τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας:

«1. Το Συμβούλιο επικροτεί τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την πολιτική της ΕΕ έναντι τρίτων χωρών όσον αφορά τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και εγκρίνει τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές. Το Συμβούλιο εξακολουθεί να εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την εκτεταμένη χρήση βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακής μεταχείρισης σε ολόκληρο τον κόσμο.

2. Το Συμβούλιο υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απαγόρευση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης είναι απόλυτη. Η καταπολέμηση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακής μεταχείρισης κατοχυρώνεται στο νομικό και πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ και η ΕΕ θα συνεχίσει να αντιτίθεται σε όποια προσπάθεια περιορισμού της εν λόγω απόλυτης απαγόρευσης. Με βάση τα παραπάνω, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επιβεβαιώνουν την ισχυρή τους δέσμευση για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και των άλλων μορφών κακής μεταχείρισης σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τις σχετικές διεθνείς και περιφερειακές συνθήκες και τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ άλλων για την απονομή της δικαιοσύνης και τη διεξαγωγή ένοπλων συγκρούσεων.

3. Η ΕΕ θα συνεχίσει να αντιτίθεται κατηγορηματικά και να καταδικάζει τη χρήση βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακής μεταχείρισης από κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, ανεξαρτήτως των τόπων όπου πραγματοποιούνται και των μορφών τους, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτει. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την εξάλειψη των βασανιστηρίων που περιλαμβάνει όλα τα ουσιώδη στοιχεία: την απαγόρευση, την πρόληψη, τη λογοδοσία και την επανόρθωση για τα θύματα.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο τονίζει τη σημασία των διαδικαστικών εγγυήσεων, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες ώρες κράτησης, για την πρόληψη βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακής μεταχείρισης.

4. Η ΕΕ καλεί τα κράτη μέλη να τηρήσουν πλήρως τις υποχρεώσεις τους στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δυνάμει του διεθνούς δικαίου, μεταξύ άλλων όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τη μετανάστευση, την εμπορία ανθρώπων και άλλα πλαίσια διαχείρισης κρίσεων, με ιδιαίτερη προσοχή σε όσους βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση. Επίσης η ΕΕ τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενσωματωθούν οι διασφαλίσεις κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακής μεταχείρισης σε όλες τις δράσεις και σε όλες τις πολιτικές.

5. Η συνεργασία με όλους τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς και η λήψη κοινών δράσεων είναι καθοριστική για την εξάλειψη των βασανιστηρίων. Το Συμβούλιο τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία με μηχανισμούς του ΟΗΕ και περιφερειακούς οργανισμούς, καθώς και με άλλους οικείους φορείς όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει εξίσου τον καίριο ρόλο των εθνικών οργανισμών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των ανεξάρτητων εθνικών μηχανισμών πρόληψης, καθώς και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην καταπολέμηση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακής μεταχείρισης.

6. Το Συμβούλιο επιδοκιμάζει τη σημειωθείσα πρόοδο της παγκόσμιας συμμαχίας για την καταπολέμηση του εμπορίου ειδών που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια, μια διαπεριφερειακή προσπάθεια πάνω από 60 χώρες που δεσμεύονται να καταργήσουν το εμπόριο ειδών που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια και για τη θανατική ποινή παγκοσμίως. Το Συμβούλιο χαιρετίζει το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του εμπορίου ειδών που χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια και στηρίζει με σθένος τις προσπάθειες για τη θέσπιση κοινών διεθνών προτύπων στον τομέα αυτό. Εξαίρει επίσης τις εν εξελίξει εργασίες με αντικείμενο την αναθεώρηση του πρωτόκολλου της Κωνσταντινούπολης για την αποτελεσματική διερεύνηση και τεκμηρίωση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.

7. Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν πρακτική καθοδήγηση στα θεσμικά όργανα της ΕΕ και στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων ως προς το ευρύ φάσμα μέσων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συνεργασία τους με τρίτες χώρες, καθώς και σε πολυμερή φόρουμ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τη στήριξη των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την εξάλειψη των βασανιστηρίων και άλλων μορφών κακής μεταχείρισης παγκοσμίως. Η ομάδα «Ανθρώπινα Δικαιώματα» του Συμβουλίου (COHOM) θα παρακολουθεί την υλοποίησή τους σε στενή συνεργασία, όπου απαιτείται, με άλλες ομάδες του Συμβουλίου.»

Σχόλια