Υποχρεωτική η υπαγωγή των συμβοηθουσών/ντων συζύγων στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης

0

Η υπαγωγή των συμβοηθουσών/ντων συζύγων στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να καταστεί υποχρεωτική, τόνισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθετώντας, σε πρώτη ανάγνωση, μια έκθεση συναπόφασης για το θέμα.

Παράλληλα, αποφάσισε την αναπομπή της έκθεσης σχετικά με την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την άδεια μητρότητας στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών.

Εκτιμάται ότι η ΕΕ αριθμεί 3,75 εκατομμύρια συμβοηθούντων συζύγων (ή μελών οικογενείας), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 11,5% επί του συνόλου των ανεξάρτητων επαγγελματιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων πρόκειται για τις γυναίκες που βοηθούν του συζύγους τους ή αναγνωρισμένους συντρόφους του. Απασχολούνται κυρίως στη γεωργία, το εμπόριο καθώς και σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Το ΕΚ ζήτησε οι συμβοηθούσες/ντες σύζυγοι να επωφελούνται υποχρεωτικά από “”το ίδιο τουλάχιστον επίπεδο προστασίας όπως οι αυτοαπασχολούμενοι””, ιδιαίτερα δε σε ό,τι αφορά “”την υγειονομική περίθαλψη, τη σύνταξη αναπηρίας και γήρατος””.

Να σημειωθεί ότι η πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε κάτι τέτοιο μόνο σε εθελοντική βάση.

Επιπλέον, σύμφωνα με άλλη κοινοβουλευτική τροπολογία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι συμβοηθούσες σύζυγοι “”θα δικαιούνται περίοδο άδειας μητρότητας προσαρμοσμένη στις ειδικές τους ανάγκες””. Για τους ευρωβουλευτές “”οι μητέρες θα μπορούν να επιλέξουν τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια δεν υπερβαίνει την περίοδο που ορίζεται στην οδηγία για τις έγκυες εργαζόμενες (92/85/ΕΟΚ)””.

Να σημειωθεί ότι η ολομέλεια αποφάσισε και την αναπομπή στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών της έκθεσης σχετικά με την αναθεώρηση της νομοθεσίας για την άδεια μητρότητας.