Διοικητής της ΤτΕ ο Ι. Στουρνάρας για τα επόμενα έξι έτη [ΦΕΚ Α 106/2020]

0

[ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 48 – ΦΕΚ Α 106/4-6-2020 ]

Διορισμός Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 29 του καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως κυρώθηκε με τον ν. 3424/1927 (Α’ 298), όπως ισχύει,

β) του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής.

  1. Την από 18.5.2020 πρόταση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος (συνεδρίαση υπ’ αρ. 6/ 18.5.2020).

  2. Την από 25.5.2020 Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της Βουλής των Ελλήνων.

  3. Την από 28.5.2020 εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, με πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Διορίζουμε με εξαετή θητεία από 27 Ιουνίου 2020, τον Ιωάννη Στουρνάρα του Αθανασίου (Α.Δ.Τ. ΑΚ 082741) ως Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 4 Ιουνίου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Γενικός Γραμματέας

Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΝΑΤΖΗΣ