Θετική εισήγηση ΔΕΚ για τη διατήρηση δεδομένων

0

Ο γενικός εισαγγελέας Ιβ Μποτ υποστηρίζει ότι η οδηγία για τη διατήρηση των δεδομένων στηρίζεται στην κατάλληλη νομική βάση.

Κατά τον γενικό εισαγγελέα, ορθώς η οδηγία εκδόθηκε βάσει της Συνθήκης ΕΚ, καθόσον δεν περιλαμβάνει καμία διάταξη περί αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις την οποία καλύπτει η Συνθήκη ΕΕ.

Τον Απρίλιο του 2004, η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο υπέβαλαν στο Συμβούλιο σχέδιο απόφασης-πλαισίου στηριζόμενο στα άρθρα της Συνθήκης ΕΕ περί της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Το σχέδιο αυτό αφορούσε την κατοχή υποβαλλομένων σε επεξεργασία και αποθηκευομένων δεδομένων σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω των δημοσίων δικτύων επικοινωνιών, με σκοπό την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διαπίστωση και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων και παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας.

Η Επιτροπή εκφράστηκε υπέρ της Συνθήκης ΕΚ και, ειδικότερα, του άρθρου 95 ΕΚ, το οποίο επιτρέπει τη λήψη μέτρων με αντικείμενο την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, ως νομικής βάσης ενός μέρους του σχεδίου, δηλαδή του μέρους που αφορά τις υποχρεώσεις των παρόχων υπηρεσιών επικοινωνιών να διατηρούν τα δεδομένα επί ορισμένο χρονικό διάστημα.

Τον Δεκέμβριο του 2005, το Συμβούλιο επέλεξε την έκδοση οδηγίας βάσει της Συνθήκης ΕΚ και, στις 21 Φεβρουαρίου 2006, η οδηγία για τη διατήρηση των δεδομένων εκδόθηκε από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία. Η Ιρλανδία και η Σλοβακία την καταψήφισαν.

Στη συνέχεια, η Ιρλανδία, υποστηριζόμενη από τη Σλοβακία, ζήτησε από το Δικαστήριο την ακύρωση της οδηγίας, με την αιτιολογία ότι δεν στηρίζεται στην κατάλληλη νομική βάση. Θεωρεί ότι η μόνη νομική βάση που μπορεί να αποτελέσει έγκυρο έρεισμα για τα μέτρα που περιλαμβάνει η οδηγία βρίσκεται στις διατάξεις της Συνθήκης ΕΕ που είναι αφιερωμένες στην αστυνομική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις.

Με τις προτάσεις του, ο γενικός εισαγγελέας Ιβ Μποτ προτείνει στο Δικαστήριο να απορρίψει την προσφυγή, θεωρώντας ότι ορθώς η οδηγία στηρίχθηκε στη Συνθήκη ΕΚ.

Ο γενικός εισαγγελέας υπενθυμίζει ότι μια πράξη που θεσπίζεται βάσει του άρθρου 95 ΕΚ πρέπει να έχει ως αντικείμενο τη βελτίωση των όρων εγκαθίδρυσης και λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Συναφώς, επισημαίνει ότι πολλά κράτη μέλη είχαν νομοθετήσει σχετικά με τη διατήρηση δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών επικοινωνιών και ότι οι εθνικές αυτές διατάξεις διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους, ιδίως όσον αφορά τον απαιτούμενο χρόνο διατήρησης των δεδομένων και τις κατηγορίες των δεδομένων που πρέπει να διατηρούνται. Συνεπώς, αυτές οι διαφορές μπορούσαν να καταστήσουν αναγκαία την προσέγγιση των εθνικών διατάξεων.

Ο γενικός εισαγγελέας σημειώνει ότι η διατήρηση δεδομένων από τους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών αντιπροσωπεύει γι’ αυτούς σημαντική οικονομική επιβάρυνση και ότι η επιβάρυνση αυτή είναι ανάλογη του αριθμού και του χρόνου διατήρησης των διατηρουμένων δεδομένων. Επομένως, ελλείψει εναρμόνισης, ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να αντιμετωπίσει δαπάνες συνδεόμενες με τη διατήρηση των δεδομένων οι οποίες διαφέρουν αναλόγως του κράτους μέλους εντός του οποίου επιθυμεί να παράσχει τις υπηρεσίες αυτές. Αυτές οι διαφορές μπορούν να παρακωλύσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και να δημιουργήσουν εμπόδια στην εγκαθίδρυση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Κατά συνέπεια, ο γενικός εισαγγελέας θεωρεί ότι η θέσπιση της οδηγίας βάσει του άρθρου 95 ΕΚ είναι δικαιολογημένη.

Ο γενικός εισαγγελέας καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η οδηγία, στο μέτρο που δεν περιέχει διατάξεις εναρμονίζουσες τις προϋποθέσεις πρόσβασης στα δεδομένα και χρήσης τους για την άσκηση δραστηριοτήτων που ανήκουν στα κράτη ή τις κρατικές αρχές και είναι ξένες προς τους τομείς δραστηριοτήτων των ιδιωτών και, ιδίως, καμία διάταξη δυνάμενη να εμπίπτει στην έννοια της «αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις», δεν μπορούσε να εκδοθεί βάσει της Συνθήκης ΕΕ.

Σχόλια