«Άγνωστες» οι δυνατότητες της πληροφορικής και των επικοινωνιών στους δήμους και τις νομαρχίες

0

Η τελευταία μελέτη του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει στρατηγική για την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από τις νομαρχίες και τους δήμους της Ελλάδος ενώ παραμένει σε χαμηλά ποσοστά χρήσης υπολογιστών και του διαδικτύου.
Η μελέτη, η οποία παρουσιάστηκε σε συνέδριο της ΚΕΔΚΕ με θέμα την ευρυζωνικότητα, κατέγραψε, επίσης, χαμηλά ποσοστά στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τους δήμους και τις νομαρχίες
Με εξαίρεση τις περιφέρειες, οι δήμοι και οι νομαρχίες δεν έχουν καταγεγραμμένη στρατηγική στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Για τους δήμους το σχετικό ποσοστό ανέρχεται στο 80,2% και για τις νομαρχίες στο 65,9%. Τα αρμόδια στελέχη των δήμων σε μεγάλο βαθμό, αλλά και των νομαρχιών/περιφερειών σε μικρότερο, δηλώνουν χαμηλό βαθμό ενημέρωσης για τις περισσότερες ευρωπαϊκές και εθνικές στρατηγικές και κατευθύνσεις των φορέων πολιτικής σχετικά με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
Ωστόσο, οι περισσότεροι φορείς της περιφερειακής και της τοπικής διοίκησης (77,28%) θεωρούν απολύτως απαραίτητη την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον φορέα προς τους πολίτες, μόνο το 36,75% αυτών θεωρούν απολύτως απαραίτητη την ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων (e-participation).

Σχόλια