ΑΔΑΕ: Έκδοση Κανονισμού για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

0

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 1742/2013), ο Κανονισμός της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), για την Ασφάλεια και την Ακεραιότητα Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.

Με τον ως άνω κανονισμό καθορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνουν οι πάροχοι δημόσιων δικτύων επικοινωνιών ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο κοινό για:
α) Την κατάλληλη διαχείριση κινδύνου όσον αφορά στην ασφάλεια των δικτύων και
υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται επίπεδο ασφάλειας, ανάλογο προς τον υφιστάμενο κίνδυνο.
β) Την αποτροπή και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από περιστατικά ασφάλειας που
επηρεάζουν τους χρήστες και τα διασυνδεδεμένα δίκτυα.
γ) Την ακεραιότητα των δικτύων τους, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της παροχής των
υπηρεσιών μέσω των δικτύων αυτών.

Να σημειωθεί, ότι η ισχύς του Κανονισμού αρχίζει έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.