“Ναι” στις συμπράξεις στην αγορά σωλήνων

0

Το Πρωτοδικείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επικύρωσε την απόφαση της Κομισιόν περί συμπράξεως στην αγορά σωλήνων για βιομηχανική χρήση.

Το Πρωτοδικείο διατηρεί τα πρόστιμα των 78,73 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Επιτροπή.

Με απόφαση της 16ης Δεκεμβρίου 2003, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 78,73 εκατομμυρίων ευρώ στη φινλανδική επιχείρηση Outokumpu (18,13 εκατομμύρια ευρώ), στον όμιλο KME (39,81 εκατομμύρια ευρώ) και στη γερμανική εταιρία Wieland-Werke (20,79 εκατομμύρια ευρώ) λόγω της συμμετοχής τους σε σύμπραξη, μεταξύ Μαΐου 1988 και Μαρτίου 2001, στην αγορά των χαλκοσωλήνων για βιομηχανική χρήση.

Οι σωλήνες αυτοί προορίζονται κυρίως για τους τομείς του κλιματισμού και της ψύξης.

Η σύμπραξη συνίστατο, ουσιαστικά, στον καθορισμό των τιμών, στον συντονισμό των αυξήσεων των τιμών και στην κατανομή των αγορών, μεταξύ άλλων, μέσω της κατανομής των πελατών και των μεριδίων της αγοράς καθώς και μέσω της ανταλλαγής εμπιστευτικών πληροφοριών.

Όλες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις άσκησαν προσφυγή ενώπιον του Πρωτοδικείου ζητώντας την ακύρωση ή τη μείωση των προστίμων που τους επιβλήθηκαν.

Με τις σημερινές αποφάσεις του, το Πρωτοδικείο απορρίπτει τις προσφυγές των επιχειρήσεων και επικυρώνει την απόφαση της Επιτροπής.

Το Πρωτοδικείο διαπιστώνει ότι η Επιτροπή δεν όφειλε, κατά την αξιολόγηση του μεγέθους της αγοράς, να αφαιρέσει το κόστος παραγωγής. Επιπλέον, το Πρωτοδικείο διαπιστώνει ότι η Επιτροπή, αυξάνοντας τα πρόστιμα της Wieland-Werke και του ομίλου KME λόγω της διάρκειας της παραβάσεως, ορθώς εφάρμοσε τους κανόνες που η ίδια έχει θεσπίσει ενώ δεν υπέπεσε σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως όσον αφορά την παρασχεθείσα από τις δύο αυτές επιχειρήσεις συνεργασία.

Επιπλέον, όσον αφορά την προσαύξηση του επιβληθέντος στην Outokumpu προστίμου λόγω υποτροπής, το Πρωτοδικείο κρίνει ότι, ακόμα και αν η προγενέστερη σύμπραξη δεν οδήγησε στην επιβολή προστίμου λόγω ειδικών περιστάσεων, τούτο δεν εμποδίζει την Επιτροπή να κρίνει ότι η εταιρία αυτή υπέπεσε σε υποτροπή. Το γεγονός και μόνον ότι η Outokumpu αποφάσισε να συνεχίσει να μετέχει στη σύμπραξη εντός της αγοράς των σωλήνων για βιομηχανική χρήση, παρά την προγενέστερη διαπίστωση σχεδόν πανομοιότυπης παράβασης των κανόνων ανταγωνισμού, δικαιολογεί προσαύξηση του προστίμου.